Privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij willen transparant zijn omtrent de persoonsgegevens die wij verzamelen, waarom wij die verzamelen en wat er met deze gegevens gebeurt. Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over uw rechten als betrokkene en over de manier waarop uw persoonsgegevens.

Agentschap Wonen Vlaanderen wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

 

Artikel 1 – Definities

 • “Wij”, “Onze”, “Ons” heeft betrekking op Agentschap Wonen-Vlaanderen, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40A, 1000 Brussel.

 • “U”, “Uw” heeft betrekking op een bezoeker van de website

 • “Persoonsgegevens” heeft betrekking op alle informatie die u als persoon kunnen identificeren (direct of indirect).

 • “Website” heeft betrekking op www.wonenvlaanderen.be alsook alle webpagina’s, platformen, interactieve functies, applicaties, widgets, blogs, sociale netwerken of andere documenten die een link posten naar dit Privacy Beleid, zijn onderworpen aan dit Privacy Beleid.

 

Artikel 2 – Welke informatie (inclusief Persoonsgegevens) verzamelen wij over u en waarom?

 • Informatie die u aan ons geeft: wij verzamelen, bewaren en verwerken alle informatie die u invult of op een andere manier aan ons verstrekt.  U kunt dergelijke informatie invoeren tijdens de volgende acties:

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, verzamelen we uw naam, voornaam en e-mailadres om onze nieuwsbrief op een persoonlijke manier te kunnen verzenden.

Wanneer u een vraag heeft in verband met private huur verzamelen we uw e-mailadres, statuut huurder of verhuurder en postcode om uw vraag met betrekking tot huren of verhuren te kunnen beantwoorden.

 • Automatische informatie: wanneer u onze website bezoekt of een nieuwsbrief van ons ontvangt, verzamelen wij informatie via cookies en andere technieken. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u door naar onze Cookie Policy.

 

Artikel 3 – Doel van de verwerking

Als u ons uw persoonsgegevens meedeelt, worden deze opgenomen in onze databank met als doel:

 • De kwaliteit van onze diensten en informatie verbeteren;

 • U te informeren met tips en nieuwe ontwikkelingen omtrent de ontwikkelingen die te maken hebben met Wonen;

 • U te informeren in verband met de diensten die wij aanbieden;

 • Statistische doeleinden

 

Artikel 4 – Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor het is verzameld of zoals vereist krachtens contracten of toepasselijke wetgeving.

Wanneer u geabonneerd bent op onze nieuwsbrief, bewaren wij uw persoonlijke gegevens zolang u zich niet afmeldt.

Wanneer u een vraag stelt omtrent de private huurmarkt, bewaren wij uw persoonlijke gegevens zolang als nodig voor het afhandelen van uw vraag.

 

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Indien u ons uw gegevens hebt verstrekt, zowel actief als automatisch, heeft u de volgende rechten:

Recht op informatie en toegang;

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

Verzoek om rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Agentschap Wonen Vlaanderen. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Recht van bezwaar tegen de verwerking;

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. U kunt zich echter niet verzetten tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

De persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons te contacteren, hetzij per e-mail naar informatieveiligheid.wonen@vlaanderen.be of per post naar Agentschap Wonen Vlaanderen, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40, 1000 Brussel.

 

Artikel 6 – Welke informatie deelt de organisatie?

De persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Deze toestemming kan men elk moment intrekken, zonder motivering en gratis door het zenden van een e-mail naar informatieveiligheid.wonen@vlaanderen.be.

 

Artikel 7 – Toegang door derden

Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 

Artikel 8 – Grensoverschrijdend verwerken van persoonsgegevens

Om jouw gegevens te verwerken gebruik we een aantal externe toepassingen of programma’s waarvan de servers gevestigd zijn in de Verenigde Staten. Zij treden dus op als verwerker in opdracht van Wonen Vlaanderen. Met deze leveranciers hebben we de noodzakelijke verwerkersovereenkomsten afgesloten waarin afspraken vastgelegd zijn rond het gebruik van data en de bescherming ervan om de privacy te waarborgen.

Zo hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten met Mailchimp voor het versturen van onze nieuwsbrieven en met Google voor het gebruik van Google Analytics op onze websites. Deze bedrijven voldoen aan de strenge veiligheidseisen van het EU-US Privacy Shield, een overeenkomst over de bescherming van persoonsgegevens van burgers van de Europese Unie door bedrijven in de Verenigde Staten.

 

 

Artikel 9 – Wijzigingen aan het Privacy Beleid

Agentschap Wonen Vlaanderen behoudt zich het recht om op elk gewenst moment het Privacy beleid  aan te passen en up te daten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website.

 

Artikel 10 – Contactgegevens

Indien u vragen heeft omtrent het Privacy Beleid, gelieve Agentschap Wonen Vlaanderen te contacteren:

 • Via e-mail: informatieveiligheid.wonen@vlaanderen.be

 • Via Post: Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40A, 1000 Brussel.

Indien u klachten heeft omtrent de manier waarop Agentschap Wonen Vlaanderen uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.