Premies in de kijker

In 2014 zijn er wijzigingen op til in het systeem van de huursubsidie en de huurpremie.

Een huursubsidie is een maandelijkse tegemoetkoming die verleend wordt aan een huurder die vanuit een ‘slechte’ woning verhuist naar een conforme woning op de private huurmarkt of die huurder wordt van een SVK-woning.

Een huurpremie is eveneens een maandelijkse tegemoetkoming bestemd voor een zittende huurder die op de private woningmarkt huurt en reeds 5 jaar ingeschreven is voor het bekomen van een sociale huurwoning. Het spreekt voor zich dat beide voordelen niet cumuleerbaar zijn.
Maar beide systemen dienden op mekaar afgestemd te worden.
 
Vandaar dat de Vlaamse Regering op vrijdag 29 november haar principiële goedkeuring gaf aan het besluit dat zowel het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders (besluit huursubsidie) wijzigt, als  het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders (besluit huurpremie).
Het besluit wordt nu voorgelegd aan de Vlaamse Woonraad en de Raad van State, waarna het opnieuw op de agenda van de Vlaamse Regering komt voor definitieve goedkeuring.
De datum van inwerkingtreding is nog niet bepaald.
Bijgevolg wordt onderstaande informatie gegeven met het nodige voorbehoud.
 
De belangrijkste wijzigingen voor de HUURSUBSIDIE (tegemoetkoming in de huurprijs) zijn:
 • Voortaan wordt de aanvrager verplicht zich in te schrijven in het inschrijvingsregister van een sociale huisvestingsmaatschappij die werkzaam is in de gemeente van de woning waarvoor de huursubsidie wordt aangevraagd.
 • De maximale huurprijs van de nieuwe woning (€ 570  in 2014)  mag verhoogd worden met 12,5% per persoon ten laste (momenteel 7%), met een maximum van 50 %, en met 10% in regio’s met hoge huurprijzen. Deze regio’s worden ook gehanteerd in het systeem van de huurpremie (zie verder).
 • Het bedrag van de maandelijkse huursubsidie bedraagt 1/3de van de huurprijs met een maximum van € 120, verhoogd met € 20 per persoon ten laste en wordt met 10% verhoogd in regio’s met hoge huurprijzen. Dit zijn de gemeenten waar ook de maximale huurprijs mag verhoogd worden met 10% en zijn hetzelfde als bij de huurpremie, net zoals de maandelijkse huursubsidie zelf. De huidige degressieve bedragen (initieel € 200, € 150 en € 100) worden afgeschaft.  Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
 • De voorwaarden die betrekking hebben op de ernst van de gebreken in de verlaten woning worden minder streng.
 • Er zullen meer daklozen in aanmerking kunnen komen voor de tegemoetkoming.
 • De regels voor ouderen of personen met een handicap die verhuizen naar een aangepaste woning worden verfijnd door specifiek te verwijzen naar de mobiliteitsproblematiek.
 • Het recht op huursubsidie wordt uitgebreid naar minderjarige huurders die overeenkomstig het Kaderbesluit Sociale Huur in aanmerking komen voor een sociale woning.
De belangrijkste wijzigingen voor de HUURPREMIE zijn:
 • De doelgroep van de huurpremie wordt uitgebreid. Na de inwerkingtreding is een wachttijd van vier jaar (i.p.v. 5 jaar) ononderbroken inschrijving bij een domicilie sociale huisvestingsmaatschappij voldoende om in aanmerking te komen voor de huurpremie. De nieuwe groep van potentieel rechthebbenden zal automatisch een aanvraagformulier ontvangen;
 • Een verhoogde huurprijs in de regio’s met hoge huurprijzen is op dit ogenblik al van toepassing in de 13 centrumsteden en het Vlabinvestgebied (10 % hoger dan in andere gemeenten). Voortaan worden deze regio’s uitgebreid met  de gemeenten van het grootstedelijk gebied Antwerpen en Gent. Dit zijn vervolgens:
  • Alle gemeenten in het grootstedelijk gebied Antwerpen: Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Schelle, Wijnegem, Wommelgem en Zwijndrecht.
  • Alle gemeenten in het grootstedelijk gebied Gent: De Pinte, Destelbergen, Evergem, Melle en  Merelbeke.
 • Per persoon ten laste wordt de maximale huurprijs met 12,5 % verhoogd (nu  7 %) en dit tot maximaal vier personen (dus 50 % in totaal); 
 • In de gebieden waar een verhoogde huurprijs van toepassing is, wordt ook de tegemoetkoming verhoogd met 10 %;
 • Net als voor de huursubsidie, wordt ook voor de huurpremie voorzien in een koppeling van het bedrag van de tegemoetkoming aan de gezondheidsindex.
 


Vlaamse Regering wijzigt voorwaarden verbeterings- en aanpassingspremie en renovatiepremie in 2013 en 2014

Op 26 oktober 2012 heeft de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring gehecht aan de wijziging van de verbeterings- en aanpassingspremie en de renovatiepremie.

1 januari 2013: kadastraal inkomen van 1200 euro geschrapt als voorwaarde van de verbeterings- en aanpassingspremie

Vanaf 1 januari 2013 wordt het kadastraal inkomen geschrapt als voorwaarde voor de toekenning van een verbeterings- en aanpassingspremie.

1 januari 2014: ouderdom woning opgetrokken tot 25 jaar als voorwaarde van de verbeterings- en aanpassingspremie

Anderzijds wordt vanaf 1 januari 2014 de ouderdomsvoorwaarde voor een woning om in aanmerking te komen voor een verbeteringspremie opgetrokken van 20 tot 25 jaar. Daarmee wordt de ouderdomsvoorwaarde van de verbeteringspremie gelijkgeschakeld met de ouderdomsvoorwaarde van de renovatiepremie.

1 januari 2013: aannemer hoeft niet langer geregistreerd te zijn om in aanmerking te komen voor de renovatiepremie

Bij de renovatiepremie werd tot nu toe gesteld dat de werkzaamheden dienden uitgevoerd te worden door een geregistreerde aannemer. In navolging van het recente afschaffen van de verplichting tot registratie voor het verlaagd BTW-tarief, wordt de registratieverplichting binnen de renovatiepremie eveneens afgeschaft.