Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 07/09/2017

Lebbeke - premie voor een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening bij een bestaande woning

Beschrijving

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten en met ingang van 1 april 2014, verleent het college van burgemeester en schepenen, onder de hierna beschreven voorwaarden een premie voor het aanleggen en in gebruik nemen van een hemelwaterput in woningen gebouwd voor 29 juni 1999 (besluit van de Vlaamse Regering inzake de vaststelling van een algemene gewestelijke bouwverordening inzake hemelwaterputten) waar de aanleg van een hemelwaterput en/of een infiltratievoorziening door gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen niet verplicht is.

Aanvraagvoorwaarden

De hemelwaterinstallatie zoals bedoeld in artikel 2 dienen te voldoen aan de richtlijnen zoals deze bepaald zijn in ‘Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen’, meer bepaald de ‘code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen’ en in tweede instantie aan de technische voorwaarden van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a. (5 juli 2013).

De subsidie wordt aan de eigenaar, gebruiker of huurder (mits toestemming van de eigenaar) van een gebouw gelegen op het grondgebeid van Lebbeke slechts éénmalig per gebouw toegekend.

De aanvrager engageert zich om minimum 10 jaar lang de hemelwaterinstallatie in goede staat te behouden. Gebeurt dit niet, dan zullen de subsidies teruggevorderd worden.

Procedure

De aanvraag tot het bekomen van een subsidie wordt na de aanleg van de installatie bij het gemeentebestuur ingediend op het daartoe bestemd formulier.

Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie zal een door de gemeente gemachtigde instantie of ambtenaar zich er van vergewissen dat aan de voorwaarden van het subsidiereglement voldaan is. Blijken deze voorwaarden niet nageleefd, dan zal de subsidie niet uitgekeerd worden. Het is de eigenaar op alle momenten toegestaan om de nodige aanpassingen door te voeren om alsnog voor de subsidie in aanmerking te komen.

Premiebedrag

De subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bedraagt 0,05 euro per liter waterinhoud met een maximum van 500,00 euro.Contactinformatie

Leefmilieu & afvalbeheer
Leo Duboisstraat 44
9820 Lebbeke
052 46 82 47
milieudienst@lebbeke.be

Van toepassing in:

 • Lebbeke

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • huurder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw verbouwen

Werken

 • Hemelwaterput
  • De premie moet minstens 1 maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • De hemelwaterput dient te voldoen aan volgende codes van goede praktijk:
   • nee
   • ja
  • De overloop van de hemelwaterput mag worden aangesloten op een:
   • oppervlaktewater
   • infiltratievoorziening
   • regenafvoer van de riolering
   • gemengde afvoer van afvalwater en hemelwater omdat bovenstaande voorbeelden technisch niet mogelijk zijn
   • gemengde afvoer van afvalwater en hemelwater terwijl één van bovenstaande voorbeelden technisch mogelijk is
  • Er moeten minimaal 1.00 aftappunten worden aangesloten op de hemelwaterput.
  • ?
   indien u bijvoorbeeld enkel een aftappunt voor de besproeiing van uw tuin aanduidt, duidt u niets aan
   Welke van de volgende combinaties van aftappunten volstaan?
   • wasmachine
   • wasmachine en minstens één aftappunt voor besproeiing van de tuin
   • toilet
   • toilet en minstens één aftappunt voor besproeiing van de tuin
   • wasmachine en toilet
   • wasmachine, toilet en minstens één aftappunt voor besproeiing van de tuin
  • ?
   Uw drinkwaterbedrijf laat niet toe dat er een verbinding mogelijk is tussen beide waternetten. Vandaar dat deze eis wordt opgenomen.
   Mag er een directe verbinding zijn tussen het drinkwaternet en het hemelwaternet?
   • ja
   • nee
  • Om na te gaan of de hemelwaterput voldoet voor de aangesloten dakoppervlakte dient de volgende tabel te worden gebruikt.
   Welke horizontale dakoppervlakte wordt aangesloten op de hemelwaterput? Wat is het volume van de hemelwaterput?
   max. 60.00 m² min. 3000.00 liter
   max. 80.00 m² min. 4000.00 liter
   max. 100.00 m² min. 5000.00 liter
   max. 120.00 m² min. 6000.00 liter
   max. 140.00 m² min. 7000.00 liter
   max. 160.00 m² min. 8000.00 liter
   max. 180.00 m² min. 9000.00 liter
   max. 200.00 m² min. 10000.00 liter
   max. 300.00 m² min. 15000.00 liter
  • De hemelwaterput dient toegankelijk te zijn via een mangat van minimaal [MIN cm].
  • Moeten de kraantjes aangesloten op de hemelwaterput zijn voorzien van het label "niet drinkbaar water"?
   • ja
   • nee
  • ?
   Heel wat premiereglementen vereisen dat minstens de helft van het dak wordt aangesloten op de hemelwaterput.
   Minimaal [MIN %] van de dakoppervlakte moet worden aangesloten op de hemelwaterput.
  • De aftappunten mogen gevoed worden op volgende wijze:
   • gravitair
   • met een elektrische pompinstallatie
 • Installatie infiltratievoorziening
  • De premie moet minstens 1 maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • De dakoppervlakte of verharde oppervlakte aangesloten op de infiltratievoorziening dient minimaal 50.00 m² te zijn.
  • Het afvoerdebiet van de infiltratievoorziening is in overeenstemming met het buffervolume volgens de volgende tabel.
   Wat is het afvoerdebiet van de infiltratievoorziening? Wat is het buffervolume?
   min. 10.00 l/s/ha min. 100.00 m³/ha
   min. 5.00 l/s/ha min. 150.00 m³/ha
   min. 2.00 l/s/ha min. 200.00 m³/ha
   min. 1.00 l/s/ha min. 275.00 m³/ha
  • De infiltratievoorziening dient te voldoen aan de code van goede praktijk
   • ja
   • nee
  • De infiltratievoorziening dient te worden aangesloten op de overloop van een hemelwaterput
   • ja
   • nee
  • De infiltratievoorziening dient minimaal 2.00 m² per 100 m² verharde oppervlakte te hebben