Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 30/08/2016

Sint-Niklaas - stedelijke premie duurzaam renoveren

Beschrijving

Binnen de perken van de jaarlijks op de stadsbegroting uitgetrokken kredieten, zal een stedelijke premie duurzaam renoveren worden toegekend aan personen die voor eigen rekening renovatiewerken (laten) uitvoeren aan een eigen woning of een huurwoning.

Aanvraagvoorwaarden

Wie kan de premie niet bekomen?
-Indien u een premieaanvraag indient voor een woning waarvoor reeds een renovatie- of verbeteringspremie van de Vlaamse overheid werd bekomen;
-Indien u een premie aanvraag indient voor dakwerken, buitenschrijnwerk, gevelwerken, weren van optrekkend vocht, nutsleidingen (EGW) waarvoor reeds een stedelijke renovatiepremie en/of een stedelijke premie duurzaam renoveren werd bekomen binnen een periode van 10 jaar
gerekend vanaf de aanvraagdatum;
-Indien u geen natuurlijke persoon bent;
-Geldig vanaf 01.03.2016: Indien u een premieaanvraag indient voor PV
-panelen, warmtepomp of zonneboiler waarvoor reeds een stedelijke premie duurzaam bouwen
werd bekomen binnen een periode van 10 jaar gerekend vanaf de aanvraagdatum.

Wanneer aanvragen?
Ná de werken, binnen de 12 maanden na de factuurdatum.

Voor welke woningen?
Woningen van minstens 25jaar oud op de aanvraagdatum en met een niet-geïndexeerde kadastraal inkomen niet hoger dan 1.200 EUR.(Geldig vanaf 01.03.2016: de woning moet minstens 15 jaar oud zijn.)

De aanvraag wordt niet aanvaard indien de woning op het moment van de aanvraag te
koop wordt aangeboden.

Voor welke werken?
Voor verbouwingswerken aan woningen of aan lokalen met een woonfunctie.
Het factuurbedrag van de uitgevoerde werken moet minstens het dubbele van het premiebedrag bedragen.Bij elk van volgende werken dienen specifieke voorwaarden in acht genomen te worden:
-Dakwerken: werken aan de dakstructuur en/of dakbedekking, dakgoten op voorwaarde dat dakisolatie en het aanbrengen van een winddicht onderdak deel uitmaakt van de voorgelegde facturen. De dakisolatie heeft een R-waarde die groter is dan of gelijk aan 4m²K/W. Een bijkomende premie kan worden bekomen indien dakisolatie gebeurt met isolatiematerialen uit nagroeibare grondstoffen en/of indien het gebruikte hout afkomstig is uit duurzaam geëxploiteerde bossen.
-Buitenschrijnwerk: ramen, buitendeuren en dakvlakvensters met hoogrendementsbeglazing, mogelijk in combinatie met rolluiken. Het glas heeft een U-waarde van maximaal 1.1 W/m²K.
-Gevelwerken: renovatie van één of meer gevels (bijvoorbeeld aanbrengen nieuwe gevelsteen, pleisteren van een volledige gevel, uitslijpen van voegen en hervoegen), op voorwaarde dat gevel
-of buitenmuurisolatie deel uitmaakt van de voorgelegde facturen. De gevel-of buitenmuurisolatie heeft een R-waarde die groter is dan of gelijk is aan 1,3 m²K/W.
Een bijkomende premie kan worden bekomen indien gevel-of muurisolatie gebeurt met isolatiematerialen uit nagroeibare grondstoffen en/of indien het gebruikte hout afkomstig is uit duurzaam geëxploiteerde bossen en/of indien natuurverven of aanverwante natuurlijke afwerkingsproducten werden gebruikt, zoals vernissen, beitsen, oliën of leempleisters. Louter schilderwerken komen niet in aanmerking.
-Weren van optrekkend vocht : door middel van inspuiting of onderkapping met plaatsing van een waterdicht membraan;
-Nutsleidingen(EGW): enkel mét keuringsattesten afgeleverd door een erkend controleorganisme;
-Hemelwaterinstallatie: enkel indien de aanleg van de hemelwaterinstallatie niet wordt opgelegd in een geldige stedenbouwkundige vergunning en voldoet aan de volgende voorwaarden:
-De minimale inhoud van de hemelwaterput moet in overeenstemming zijn met de aangesloten dakoppervlakte, zoals bepaald in de stedelijke richtlijnen regenwaterafvoer.
-De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een premie bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige motivering.
-Het hergebruik van het in de hemelwaterput opgevangen water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 wc of wasmachine én 1 buitenkraan. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.
Vanaf 01.03.2016:
-PV-panelen (fotovoltaïsche panelen: de aanvrager bevestigt via een verklaring op eer dat er in de woning dakisolatie met een minimale R-waarde van 3,5, dubbele beglazing en hoogrendementsverwarming aanwezig is;
-Warmtepomp: enkel een warmtepomp van het type lucht/water, water/water of bodem/water die gebruikt wordt voor woningverwarming en / of sanitair warm water komt in aanmerking.
Wordt uitgesloten: een warmtepomp van het type lucht/lucht, een warmtepomp die gebruikt wordt voor zwembadverwarming of actieve koeling.
Technische voorwaarden:
COP minimum 4,3 voor een warmtepomp van het type water/water en bodem/water,
COP minimum 3,1 voor een warmtepomp van het type lucht/water. De COP wordt
bepaald via EN14511 of volgens CETIAT. De warmtepomp werd geïnstalleerd volgens de bestaande ‘Code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw’.
Bij de aanvraag dient een kopie van ingevulde en ondertekende premieaanvraag warmtepomp van Eandis toegevoegd te worden;
-Zonneboiler: enkel een zonneboiler die gebruikt wordt voor sanitair warm water al dan niet in combinatie met woningverwarming komt in aanmerking.
Wordt uitgesloten: zonneboiler die gebruikt wordt voor zwembadverwarming.
Bij de aanvraag dient een kopie van ingevulde en ondertekende premieaanvraag zonneboiler van Eandis toegevoegd te word.

Hoe vaak aanvragen?
U kan de premie drie keer aanvragen indien het om andere werken gaat.
Het maximale premiebedrag per woning bedraagt 3.000 EUR.
Vanaf 01.03.2016:
U kan de premie vijf keer aanvragen indien het om andere werk en gaat.
Het maximale premiebedrag per woning bedraagt 5.000 EUR

Zijn er specifieke voorwaarden? Wanneer moet u de bekomen premie terugstorten?

  -Indien u als eigenaar-bewoner of als eigenaar-niet-bewoner de woning verkoopt binnen de 5 jaar na de uitbetaling van de premie, zal u deze integraal moeten terugbetalen. In uitzonderlijke gevallen, bij gemotiveerde aanvraag, kan het college van burgemeester en schepenen hierop afwijkingen toestaan.
  -Indien u eigenaar-niet-bewoner bent, verbindt u zich ertoe de huurprijs niet te verhogen gedurende een aaneensluitende periode van 5 jaar, ook bij opeenvolgende huurovereenkomsten in deze periode van 5 jaar. Enkel indexeringen zijn toegestaan.
  Indien de eigenaar-niet-bewoner toch huurprijsaanpassingen doorvoert die hoger zijn dan de indexeringen, zal de premie integraal teruggevorderd worden.
  -Indien voor de woning een renovatie-of verbeteringspremie van de Vlaamse overheid werd bekomen voordat de stedelijke premie duurzaam renoveren werd aangevraagd.
  -Indien u voor de woning een renovatie-of verbeteringspremie van de Vlaamse overheid heeft bekomen binnen de 5 jaar na uitbetaling van de stedelijke premie duurzaam renoveren.

Procedure

Hoe aanvragen?
U vult het aanvraagformulier van de ‘stedelijke premie duurzaam renoveren’ in en voegt een kopie van de Nederlandstalige facturen toe.
De uitbetaling gebeurt aan de hand van de door de aanvrager voorgelegde officiële Nederlandstalige facturen van de uitvoerende erkende aannemer(s) en/of de aankoopfacturen voor materialen in het geval van aanvragers die de werken zelf uitvoeren.
Opgelet vanaf 01.03.2016:aanvragen voor PV-panelen, warmtepomp en zonneboiler moeten steeds een factuur van een erkende aannemer bevatten (aankoopfacturen voor materiaal komen in deze gevallen NIET in aanmerking).

De facturen moeten:

  -in het Nederlands opgemaakt zijn;
  -per onderdeel een gedetailleerde beschrijving van de werken bevatten;
  -het bewijs leveren dat voldaan werd aan de technische voorwaarden (U-waarde, R-waarde, dikte isolatie, ...);
  -op naam van de aanvrager opgemaakt zijn;
  -het adres vermelden waar de werken werden uitgevoerd.


Vanaf 01.03.2016 moet de factuur voor de premieaanvraag warmtepomp volgende bijkomende gegevens bevatten:

  -het merk en type warmtepomp (bodem/water, water/water, lucht/water);
  -de COP en volgens welke methode deze werd bepaald;
  -de warmtepomp werd geïnstalleerd volgens de bestaande ‘Code van goede praktijken voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw’;
  -kopie van ingevulde en ondertekende premieaanvraag warmtepomp Eandis

Premiebedrag

Welke premiebedragen? Welk factuurbedrag?
Het factuurbedrag van de uitgevoerde werken moet minstens het dubbele van het premiebedrag bedragen.

Dak-en isolatiewerken*1.000 EUR
Vanaf 01.03.2016 2.000 EUR
Indien met isolatie uit nagroeibare grondstoffen+ 200 EUR
Indien met hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen+ 250 EUR

Buitenschrijnwerk*800 EUR
Vanaf 01.03.2016 1.000 EUR
Indien met hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen+ 200 EUR
Indien met natuurverven of aanverwante natuurlijke afwerkingsproducten+ 100 EUR

Gevel-en isolatiewerken 500 EUR
Indien met isolatie uit nagroeibare grondstoffen+ 100 EUR
Indien met hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen+ 125 EUR
Indien met natuurverven of aanverwante natuurlijke afwerkingsproducten+ 100 EUR

Weren van optrekkend vocht500 EUR

Nutsleidingen (EGW)375 EUR

Hemelwaterinstallatie300 EUR

*Overgangsmaatregel
Alle aanvragen voor dakwerken en buitenschrijnwerk die voldoen aan de voorwaarden in het
reglement inzake de stedelijke premie duurzaam renoveren van 30 augustus 2013 worden
aanvaard tot 31 mei 2016.

Geldig vanaf 01.03.2016:

  PV-panelen, per installatie 250 EUR

  Warmtepomp, per installatie
  Type lucht/water 250 EUR
  Type water/water of bodem/water 500 EUR
  Zonneboiler, per installatie 250 EU

Contactinformatie

Woonwinkel - Welzijnshuis
Abingdonstraat 99
9100 Sint-Niklaas
tel 03 778 32 42
woonwinkel@sint-niklaas.be

Van toepassing in:

 • Sint-Niklaas

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • huurder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw verbouwen

Deze steunmaatregel is voor de volgende gebouwen:

 • Woning
 • Afgelegen woning
 • Appartement

Werken

 • stookketel op hout/pelletkachel
  • De minimuminvestering bedraagt 125.00 euro.
  • De premie moet ten laatste 12 maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • ?
   om in aanmerking te komen voor de federale belastingvermindering voor de vervanging van een oude stookketel, dient uw geregistreerde aannemer al deze eigenschappen van de ketel schriftelijk te bevestigen op de factuur
   De aannemer dient de volgende eigenschappen van de ketel schriftelijk te bevestigen
   • de ketel beantwoordt aan de norm EN12809
   • de ketel wordt automatisch geladen
   • de ketel gebruikt als brandstof uitsluitend hout of niet-behandeld samengedrukt hout
   • de ketel heeft een rendement bij nominaal nuttig vermogen van ten minste 60% in overeenstemming met de rendementseisen die zijn opgenomen in de norm EN303-5
 • plaatsen, verbeteren of vervangen van… tijdens bouw of renovatiewerken
  • De minimuminvestering bedraagt 1190.00 euro.
  • De premie moet minstens 1 maand voor de werken aangevraagd worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • buitenschrijnwerk
  • De minimuminvestering bedraagt 1600.00 euro.
  • De premie moet ten laatste 12 maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • dak(bedekking)
  • De minimuminvestering bedraagt 2000.00 euro.
  • De premie moet ten laatste 12 maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • elektriciteit
  • De minimuminvestering bedraagt 750.00 euro.
  • De premie moet ten laatste 12 maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • gevel
  • De minimuminvestering bedraagt 1000.00 euro.
  • De premie moet ten laatste 12 maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • aansluiten op de riolering
  • De minimuminvestering bedraagt 500.00 euro.
  • De premie moet ten laatste 12 maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • sanitair
  • De minimuminvestering bedraagt 750.00 euro.
  • De premie moet ten laatste 12 maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • aansluiting van de woning op het drinkwaternet
  • De premie moet ten laatste 12 maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • eerste bad
  • De minimuminvestering bedraagt 1000.00 euro.
  • De premie moet ten laatste 12 maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • eerste toilet met spoeling
  • De minimuminvestering bedraagt 250.00 euro.
  • De premie moet ten laatste 12 maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • installatie van centrale verwarming
  • De minimuminvestering bedraagt 500.00 euro.
  • De premie moet ten laatste 12 maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • installatie van een waterverwarmingstoestel
  • De minimuminvestering bedraagt 500.00 euro.
  • De premie moet ten laatste 12 maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • installatie van een verwarmingstoestel
  • De minimuminvestering bedraagt 500.00 euro.
  • De premie moet ten laatste 12 maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • vochtbestrijdingswerken
  • De minimuminvestering bedraagt 1000.00 euro.
  • De premie moet ten laatste 12 maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • De vochtbestrijdingswerken dienen op de volgende professionele manier te worden uitgevoerd:
   • vakkundige injectie
   • onderkapping van de woning
   • bekuiping van de kelder
   • op een andere manier
 • Premievragen
  • De facturen dienen voldoende gedetailleerd en op naam van de aanvrager te staan
   • ja
   • nee