Gouden Medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 07/02/2018

Sint-Niklaas - stedelijke premie duurzaam renoveren

Beschrijving

Stedelijke premie voor duurzame renovatiewerken aan de eigen woning.

Aanvraagvoorwaarden

Wie kan de premie aanvragen?

Eigenaars-bewoners en eigenaars-niet-bewoners. Enkel natuurlijke personen.

Inkomensgrenzen?

Er zijn geen inkomensgrenzen.

Wie kan de premie niet bekomen?

- indien u een premieaanvraag indient voor een woning waarvoor reeds een renovatie- of verbeteringspremie van de Vlaamse overheid werd bekomen;
- indien u een premieaanvraag indient voor dakwerken, buitenschrijnwerk, gevelwerken, weren van optrekkend vocht, nutsleidingen (EGW) waarvoor reeds een stedelijke renovatiepremie en/of een stedelijke premie duurzaam renoveren werd bekomen binnen een periode van 10 jaar gerekend vanaf de aanvraagdatum;
- indien u een premieaanvraag indient voor PV-panelen, warmtepomp of zonneboiler waarvoor reeds een stedelijke premie duurzaam bouwen werd bekomen binnen een periode van 10 jaar gerekend vanaf de aanvraagdatum;
- indien u geen natuurlijke persoon bent.

Wanneer aanvragen?

Na de werken, binnen de 12 maanden na de factuurdatum.

Voor welke woningen?

Woningen of lokalen met een woonfunctie van minstens 15 jaar oud op de aanvraagdatum en met een niet-geïndexeerde kadastraal inkomen niet hoger dan 1.200 EUR.

De aanvraag wordt niet aanvaard indien de woning op het moment van de aanvraag te koop wordt aangeboden.

Voor welke werken?

Bij elk van volgende werken dienen specifieke voorwaarden in acht genomen te worden:

- dakwerken;
- buitenschrijnwerk;
- gevelwerken;
- weren van optrekkend vocht;
- nutsleidingen (EGW);
- hemelwaterinstallatie;
- PV-panelen (fotovoltaïsche panelen);
- warmtepomp;
- zonneboiler.

Bekijk alle specifieke technische voorwaarden in het premiereglement of neem hiervoor contact op met de Woonwinkel.

Het factuurbedrag moet minstens het dubbele zijn van het premiebedrag.

Hoe vaak aanvragen?

U kan de premie vijf keer aanvragen indien het om andere werken gaat. Het maximale premiebedrag per woning bedraagt 5.000 EUR.

Zijn er specifieke voorwaarden? Wanneer moet u de bekomen premie terugstorten?

- indien u als eigenaar-bewoner of als eigenaar-niet-bewoner de woning verkoopt binnen de 5 jaar na de uitbetaling van de premie, zal u deze integraal moeten terugbetalen. In uitzonderlijke gevallen, bij gemotiveerde aanvraag, kan het college van burgemeester en schepenen hierop afwijkingen toestaan;
- indien u eigenaar-niet-bewoner bent, verbindt u zich ertoe de huurprijs niet te verhogen gedurende een aaneensluitende periode van 5 jaar, ook bij opeenvolgende huurovereenkomsten in deze periode van 5 jaar. Enkel indexeringen zijn toegestaan. Indien de eigenaar-niet-bewoner toch huurprijsaanpassingen doorvoert die hoger zijn dan de indexeringen, zal de premie integraal teruggevorderd worden;
- indien voor de woning een renovatie- of verbeteringspremie van de Vlaamse overheid werd bekomen voordat de stedelijke premie duurzaam renoveren werd aangevraagd;
- indien u voor de woning een renovatie- of verbeteringspremie van de Vlaamse overheid heeft bekomen binnen de 5 jaar na uitbetaling van de stedelijke premie duurzaam renoveren.

Procedure

U vult het aanvraagformulier van de ‘stedelijke premie duurzaam renoveren’ in en voegt een kopie van de Nederlandstalige facturen toe.

De uitbetaling gebeurt aan de hand van de door de aanvrager voorgelegde officiële Nederlandstalige facturen van de uitvoerende erkende aannemer(s) en/of de aankoopfacturen voor materialen in het geval van aanvragers die de werken zelf uitvoeren. Aanvragen voor PV-panelen, warmtepomp en zonneboiler moeten steeds een factuur van een erkende aannemer bevatten (aankoopfacturen voor materiaal komen in deze gevallen NIET in aanmerking).

Premiebedrag

Dak- en isolatiewerken : 2.000 EUR

- indien met isolatie uit nagroeibare grondstoffen + 200 EUR;
- indien met hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen + 250 EUR.

Buitenschrijnwerk 1.000 EUR

- indien met hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen + 200 EUR;
- indien met natuurverven of aanverwante natuurlijke afwerkingsproducten + 100 EUR.

Gevel- en isolatiewerken 500 EUR

- indien met isolatie uit nagroeibare grondstoffen + 100 EUR;
- indien met hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen + 125 EUR;
- indien met natuurverven of aanverwante natuurlijke afwerkingsproducten + 100 EUR.

Weren van optrekkend vocht 500 EUR

Nutsleidingen (EGW) 375 EUR

Hemelwaterinstallatie 300 EUR

PV-panelen en zonnepanelen, per installatie 250 EUR

Warmtepomp, per installatie

- type lucht/water 250 EUR;
- type water/water of bodem/water 500 EUR.

Zonneboiler, per installatie 250 EUR

Het factuurbedrag moet minstens het dubbele zijn van het premiebedrag.

Contactinformatie

Woonwinkel - Welzijnshuis
Abingdonstraat 99
9100 Sint-Niklaas
03 778 32 42
woonwinkel@sint-niklaas.be

Van toepassing in:

 • Sint-Niklaas

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw verbouwen

Werken

 • Fotovoltaïsche zonnepanelen
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • De hellingshoek ten opzichte van het horizontale vlak dient zich tussen [MIN °] en 70.00 ° te bevinden.
  • De zonnepanelen dienen gemonteerd te worden:
   • aan de gevel
   • op het dak
   • elders
  • De zonnepanelen mogen georiënteerd zijn naar het:
   • noorden
   • noordoosten
   • noordwesten
   • oosten
   • zuiden
   • zuidoosten
   • zuidwesten
   • westen
  • De oriëntatie en de hellingshoek van de zonnepanelen dient dusdanig te zijn dat ze minimaal [MIN %] van de zonne-instraling opvangen.
  • Het geïnstalleerd vermogen van het fotovoltaïsche zonnepaneel dient minimaal [MIN kWp] te bedragen.
  • De installatie dient gekeurd te worden (volgens de norm IEC 61215 voor kristallijne modules of volgens de norm IEC 61646 voor dunne-filmmodules).
   • ja
   • nee
  • De oppervlakte van de zonnepanelen dient minimaal 2.00 m² te bedragen
  • Mogen de zonnepanelen beschaduwd worden door enige hindernis?
   • ja
   • nee
 • Hemelwaterput
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • De hemelwaterput dient te voldoen aan volgende codes van goede praktijk:
   • nee
   • ja
  • De overloop van de hemelwaterput mag worden aangesloten op een:
   • oppervlaktewater
   • infiltratievoorziening
   • regenafvoer van de riolering
   • gemengde afvoer van afvalwater en hemelwater omdat bovenstaande voorbeelden technisch niet mogelijk zijn
   • gemengde afvoer van afvalwater en hemelwater terwijl één van bovenstaande voorbeelden technisch mogelijk is
  • Er moeten minimaal 1.00 aftappunten worden aangesloten op de hemelwaterput.
  • ?
   indien u bijvoorbeeld enkel een aftappunt voor de besproeiing van uw tuin aanduidt, duidt u niets aan
   Welke van de volgende combinaties van aftappunten volstaan?
   • wasmachine
   • wasmachine en minstens één aftappunt voor besproeiing van de tuin
   • toilet
   • toilet en minstens één aftappunt voor besproeiing van de tuin
   • wasmachine en toilet
   • wasmachine, toilet en minstens één aftappunt voor besproeiing van de tuin
  • ?
   Uw drinkwaterbedrijf laat niet toe dat er een verbinding mogelijk is tussen beide waternetten. Vandaar dat deze eis wordt opgenomen.
   Mag er een directe verbinding zijn tussen het drinkwaternet en het hemelwaternet?
   • ja
   • nee
  • De hemelwaterput dient toegankelijk te zijn via een mangat van minimaal [MIN cm].
  • Moeten de kraantjes aangesloten op de hemelwaterput zijn voorzien van het label "niet drinkbaar water"?
   • ja
   • nee
  • ?
   Heel wat premiereglementen vereisen dat minstens de helft van het dak wordt aangesloten op de hemelwaterput.
   Minimaal [MIN %] van de dakoppervlakte moet worden aangesloten op de hemelwaterput.
  • De aftappunten mogen gevoed worden op volgende wijze:
   • gravitair
   • met een elektrische pompinstallatie
 • Dakisolatie
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • De u-waarde van de dakisolatie mag maximaal [MAX Kw/m²] bedragen
  • ?
   De R-waarde is de warmteweerstand. Hoe groter R, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt en hoe beter het materiaal isoleert. De R-waarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambda-waarde (W/m² K), vermeld op de isolatieverpakking. De lambdawaarden die gebruikt worden voor de berekening van de R-waarde worden bepaald volgens de richtlijnen NBN B 62-002. Lijsten met lambdawaarden die kunnen gebruikt worden, zijn ondermeer terug te vinden op [url=http://www.butg.be/]www.butg.be[/url] of [url=http://www.vibe.be/]www.vibe.be[/url].
   De r-waarde moet minimaal 3.00 m2K/W bedragen
  • De k-waarde van de dakisolatie mag maximaal 0.30 W/m²K bedragen
  • Het isolatiemateriaal dat wordt gebruikt dient te beschikken over een BUtgb-goedkeuring of bij gebrek aan deze goedkeuring een attest van een erkend keuringslabo.
   • ja
   • nee
  • Het isolatiemateriaal dat u gebruikt, dient te bestaan uit:
   • cellulose-isolatie (ingeblazen papiervlokken of halfstijve platen)
   • houtvezelisolatie (halfstijve of stijve platen)
   • vlasisolatie (op rol of halfstijve platen)
   • vlasisolatie (op rol of halfstijve platen)
   • kurkisolatie (stijve platen of los gestorte korrels, exclusief kurkafwerking, kurken vloeren of wanden…)
   • chapenwolisolatie, pluimenisolatie (op rol of halfstijve plaat)
   • stro
   • een combinatie van één van bovenstaande materialen
   • een ander materiaal
  • Om aan te tonen dat de vloerisolatie voldoet, moet de aanvrager aan één van de volgende aangevinkte stellingen voldoen:
   • de gebruikte dakisolatie is terug te vinden op http://www.butg.be
   • de gebruikte dakisolatie is terug te vinden op http://www.vibe.be
   • u heeft een attest van de geregistreerde aannemer van de isolatie waarin deze verklaart dat aan alle vereisten van de premie voor dakisolatie van uw netbeheerder is voldaan
   • voor de gebruikte dakisolatie heeft u een attest van een erkend keuringslabo
   • geen van bovenstaande
 • Hoogrendementsglas
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • ?
   De u-waarde is de warmtedoorgangscoefficiënt en duidt het verhoogde thermische comfort weer. Deze waarde geeft het warmteverlies per seconde, per vierkante meter en per graad temperatuurverschil tussen binnen en buiten aan. Hoe lager deze U-waarde, hoe lager het warmteverlies en dus hoe hoger de temperatuur aan de binnenzijde van het glas.
   De u-waarde van de superisolerende beglazing mag maximaal 1.30 W/m²K zijn.
  • ?
   De u-waarde is de warmtedoorgangscoefficiënt en duidt het verhoogde thermische comfort weer. Deze waarde geeft het warmteverlies per seconde, per vierkante meter en per graad temperatuurverschil tussen binnen en buiten aan. Hoe lager deze U-waarde, hoe lager het warmteverlies en dus hoe hoger de temperatuur aan de binnenzijde van het glas. Het is belangrijk dat uw geregistreerde aannemer schriftelijk bevestigt op de factuur dat de u-waarde voor beglazing en raamwerk maximaal 2,0 W/m².K is.
   De u-waarde van de superisolerende beglazing en raamwerk mag maximaal 2.00 W/m².K bedragen.
 • Muurisolatie
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • Moet het isolatiemateriaal dat wordt gebruikt beschikken over een BUtgb-goedkeuring of bij gebrek aan deze goedkeuring een attest van een erkend keuringslabo?
   • ja
   • nee
  • ?
   De R-waarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (m²K/W) De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 2 m²K/W te komen.
   de r-waarde van de muurisolatie moet minimaal 2.00 m²K/W
  • Het isolatiemateriaal dat u gebruikt, dient te bestaan uit:
   • cellulose-isolatie (ingeblazen papiervlokken of halfstijve platen)
   • houtvezelisolatie (halfstijve of stijve platen)
   • vlasisolatie (op rol of halfstijve platen)
   • hennepisolatie (op rol of halfstijve platen)
   • kurkisolatie (stijve platen of los gestorte korrels, exclusief kurkafwerking, kurken vloeren of wanden…)
   • schapenwolisolatie
   • pluimenisolatie (op rol of halfstijve plaat)
   • stro
   • combinatie van bovenstaande materialen
   • een ander materiaal
  • De u-waarde van de muurisolatie dient maximaal [MAX] te bedragen:
  • Om aan te tonen dat de muurisolatie voldoet, moet de aanvrager aan één van de volgende aangevinkte stellingen voldoen:
   • de gebruikte muurisolatie is terug te vinden op http://www.butg.be
   • de gebruikte muurisolatie is terug te vinden op http://www.vibe.be
   • u heeft een attest van de geregistreerde aannemer van de isolatie waarin deze verklaart dat aan alle vereisten van de premie voor muurisolatie van uw netbeheerder is voldaan
   • voor de gebruikte muurisolatie heeft u een attest van een erkend keuringslabo
   • geen van bovenstaande
  • ?
   Geef de breedte van de spouw in millimeters.
   De spouw dient een minimale breedte van 50.00 mm te hebben.
  • De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal mag maximaal 0.07 W/mK bedragen.
 • Warmtepomp
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • De warmtepomp dient een prestatiecoëfficiënt (COP) van minstens [MIN] te hebben.
  • De COP dient gemeten te zijn volgens:
   • de 'standaard rating conditions' van EN 14511 voor vloerverwarming of gelijkwaardig
   • EN 255-3
  • De warmtepomp mag een vermogen hebben van maximaal [MAX kVA].
  • De warmtepomp dient geplaatst te worden:
   • volgens de Code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw, uitgegeven door het Vlaamse Energie Agentschap (VEA)
   • op een andere manier
  • ?
   De meeste premies subsidiëren geen warmtepompen die ook voor koeling kunnen worden gebruikt.
   De warmtepomp mag voor koeling gebruikt worden.
   • ja
   • nee
  • De warmtepomp dient in te staan voor de hoofdverwarming van het gebouw.
   • ja
   • nee
  • De warmtepomp mag van het volgende type zijn:
   • lucht/lucht
   • lucht/water
   • waarbij water zorgt voor de warmteafgifte
  • ?
   Het is belangrijk dat uw geregistreerde aannemer schriftelijk bevestigt dat de warmtepomp een EC-keurmerk heeft.
   De aannemer dient schriftelijk te bevestigen dat op de warmtepomp een EC-keurmerk werd aangebracht.
   • ja
   • nee
  • Het condensorvermogen van de warmtepomp dient minstens 80.00 % te bedragen van de nominale warmteverliezen berekend volgens NBN B62-003
 • Zonneboiler
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • De hellingshoek ten opzichte van het horizontale vlak dient zich tussen [MIN °] en [MAX °] te bevinden.
  • De zonnepanelen mogen georiënteerd zijn naar het:
   • noorden
   • noordoosten
   • noordwesten
   • oosten
   • zuiden
   • zuidoosten
   • zuidwesten
   • westen
  • De aannemer dient schriftelijk te bevestigen dat de aangewende techniek het toelaat om een eventueel probleem van legionellose of veteranenziekte te vermijden.
   • ja
   • nee
  • De zonnepanelen dienen geplaatst te worden volgens de regels van het goed vakmanschap, vastgelegd in de "leidraad voor de installatie van zonneboilers, technische voorlichting 212 van het WTCB".
   • ja
   • nee
  • De installatie dient gekeurd te worden volgens één van de volgende procedures:
   • de collector van de zonneboiler is getest door een onafhankelijk instituut volgens EN-12975 of DIN 4757
   • de zonneboiler heeft een systeemtest ondergaan volgens EN12976 of volgens ISO/DIS 9459
   • ja, de zonneboiler is getest en conform aan EN12977
   • de zonneboiler bezit een Solar KeyMark
   • de installatie werd niet getest
  • Dient het zonneboilersysteem gemarkeerd te zijn conform EN 12976-1 en de markering van de collectoren conform EN 12975?
   • ja
   • nee
  • Dient de eindgebruiker van de zonneboiler van de geregistreerde aannemer een onderhoudschecklist in het Nederlands te ontvangen?
   • ja
   • nee
  • De naverwarming dient te gebeuren op:
   • aardgas
   • stookolie
   • geen naverwarming aangesloten
  • De zonneboiler dient minimaal 80.00 l liter inhoud te hebben
  • De collector dient een oppervlakte van 2.00 m² te hebben
  • Dient de collector een ijzerarme geharde glasplaat te hebben met grote lichtdoorlaatbaarheid, waarbij het buizensysteem over de volle lengte uit één stuk met de plaat verbonden is voor goede warmteoverdracht?
   • ja
   • nee
  • ?
   De absorptiecoëfficient is de mate waarin licht wordt omgezet naar warmte
   De absorptiecoëfficiënt van de collector dient minimaal 0.90 te zijn
  • ?
   De emissiecoëfficiënt is de warmtestraling naar buiten
   De emissiecoëfficiënt van de collector mag maximaal 0.15 bedragen
  • ?
   U kan nagaan op <a href="http://www.belsolar.be/Default.aspx?tabid=117">http://www.belsolar.be </a> of uw leverancier een lid is van Belsolar
   De zonneboilerinstallatie dient afkomstig te zijn van een lid van belsolar
   • ja
   • nee
  • Waarvoor mag de zonneboiler worden gebruikt:
   • voor de verwarming van sanitair water
   • voor de verwarming van de woning
   • voor de verwarming van het zwembad
  • ?
   Deze lening zal u terugbetalen over een periode van vijf jaar in driemaandelijkse stortingen
   Indien de aanvrager dit wenst, kan het gemeentebestuur de aanvrager een renteloze lening van maximaal 2500 euro aanbieden voor het plaatsen van een zonneboiler:
   • ja
   • nee
  • Het zonneboilersysteem moet een garantie van 10.00 jaar hebben
  • De collector dient een garantie van minimaal 5.00 jaar te hebben
  • De andere onderdelen dienen een garantieperiode van minimaal 2.00 jaar te hebben:
 • Plaatsen / Vervangen / Verbeteren (tijdens bouw of renovatiewerken)
  • De minimuminvestering bedraagt 1190.00 euro.
  • De premie moet minstens 1 maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Buitenschrijnwerk
  • De minimuminvestering bedraagt 1600.00 euro.
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste 12 maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Dak
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Dakbedekking
  • De minimuminvestering bedraagt 2000.00 euro.
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste 12 maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Elektriciteit
  • De minimuminvestering bedraagt 750.00 euro.
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste 12 maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • ?
   De gehele elektrische installatie moet conform het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI, KB 10/03/1981 en latere wijzigingen) zijn, de technische voorschriften van de distributienetbeheerder en van Synergrid (federatie van netbeheerders elektriciteit en aardgas).
   Een positief keuringsverslag door een erkend organisme dient te worden afgeleverd.
   • ja
   • nee
 • Gevel
  • De minimuminvestering bedraagt 1000.00 euro.
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste 12 maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • De gevel(s) die worden gerenoveerd dienen zichtbaar te zijn vanop het openbaar domein
   • ja
   • nee
 • Aansluiten op riolering
  • De minimuminvestering bedraagt 500.00 euro.
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste 12 maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Sanitair
  • De minimuminvestering bedraagt 750.00 euro.
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste 12 maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Aansluiting van woning op drinkwaternet
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste 12 maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • ?
   Enkele premies vereisen dat uw woning tenminste 50 meter verwijderd is van het drinkwaternet vooraleer u aanspraak op een premie kan maken voor dit specifieke werk.
   De woning dient minimaal 50.00 m meter verwijderd te zijn van het drinkwaternet
 • Eerste bad
  • De minimuminvestering bedraagt 1000.00 euro.
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste 12 maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Eerste toilet met spoeling
  • De minimuminvestering bedraagt 250.00 euro.
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste 12 maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Centrale verwarming installeren
  • De minimuminvestering bedraagt 500.00 euro.
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste 12 maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Waterverwarmingstoestel installeren
  • De minimuminvestering bedraagt 500.00 euro.
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste 12 maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • De aanvrager dient een keukengeiser zonder intrinsieke atmosfeerbeveiliging te vervangen door een keukengeiser met intrinsieke atmosfeerbeveiliging.
   • ja
   • nee
  • De keukengeiser mag maximaal [MAX liter] bevatten
 • Verwarmingstoestel installeren
  • De minimuminvestering bedraagt 500.00 euro.
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste 12 maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Vochtbestrijdingswerken
  • De minimuminvestering bedraagt 1000.00 euro.
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste 12 maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • De vochtbestrijdingswerken dienen op de volgende professionele manier te worden uitgevoerd:
   • vakkundige injectie
   • onderkapping van de woning
   • bekuiping van de kelder
   • op een andere manier
  • Het gekozen systeem dient te voldoen aan de voorschriften van de technische voorlichtingsnota van het WTCB TV 162 “Procédés voor de behandeling van metselwerk tegen opstijgend vocht”.
   • ja
   • nee
  • ?
   De garantietermijn dient minstens 10 jaar te zijn voor enkele vochtbestrijdingspremies
   Er dient een garantiebewijs van goede waterdichtheid van tenminste 10.00 jaar te worden afgeleverd door de aannemer