Diamanten medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 12/01/2021

Vlaamse huurpremie

Beschrijving

Huurpremie voor wie al minstens 4 jaar ingeschreven is op de wachtlijst voor een sociale huurwoning.

Aanvraagvoorwaarden

Opgelet: bekijk de afwijkende maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis

Gezinnen met een heel laag inkomen die al 4 jaar of langer wachten op een sociale woning en een private huurwoning huren met een huurcontract, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse huurpremie.

Ontvangt u al een huursubsidie? Dan kunt u toch de huurpremie aanvragen. Als u ook voor de huurpremie in aanmerking komt, stopt uw huursubsidie en krijgt u de huurpremie.

U moet een woning huren:

 • met een huurcontract op uw naam;
 • als hoofdverblijfplaats;
 • in het Vlaamse Gewest;
 • die conform de woonnormen is: de woning mag geen veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden (bv. elektriciteits- en gasaansluiting moet veilig zijn, er mogen geen ernstige vochtproblemen zijn).

De huur die u maandelijks betaalt mag niet hoger zijn dan de maximale huurprijs. Voor dat maximum is er een onderscheid tussen zelfstandige woningen en kamers. Een huis of appartement is een zelfstandige woning wanneer het beschikt over een eigen keuken, een eigen WC én een eigen badkamer.

 • De maximale huurprijs (zonder bijkomende kosten) voor een zelfstandige woning mag niet hoger zijn dan 618,25 euro. Opgelet: voor een aantal gemeentes is de maximale huurprijs 680,07 euro.
 • De maximale huurprijs (zonder bijkomende kosten) voor een kamer mag niet hoger zijn dan 464,60 euro. Opgelet: voor een aantal gemeenten is de maximale huurprijs 544,06 euro.

Bekijk hier de lijst van gemeentes waar een verhoging geldt.

Daar mag u 20% bijtellen per persoon ten laste (kind of persoon met een erkende handicap), tot een maximale verhoging van 50% (max. bereikt vanaf 3 personen).

Opgelet: wanneer de aanvrager zelf een erkende handicap heeft, wordt die ook meegeteld als persoon ten laste.

U moet minimum 4 jaar ononderbroken ingeschreven zijn bij een Sociale huisvestingsmaatschappij die werkzaam is in de gemeente waar u woont (= domiciliemaatschappij). Als u op een wachtlijst staat voor een sociale huurwoning van een Sociaal verhuurkantoor (SVK) bouwt u geen wachttijd op voor de huurpremie.

Als u verhuist naar een nieuwe huurwoning, moet u zich ten laatste 3 weken voor uw verhuis inschrijven bij een SHM in uw nieuwe woonplaats. Let er op dat u zich pas uitschrijft bij uw vorige maatschappij nadat u zich al hebt ingeschreven bij uw nieuwe maatschappij. Er mag geen onderbreking tussen zitten, anders hebt u geen recht meer op een huurpremie.

Het totale inkomen van de kandidaat-huurder en de inwonende gezinsleden, ontvangen in het jaar waarop het meest recente aanslagbiljet betrekking heeft, mag niet hoger zijn dan:

 • 25.557 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste
 • 27.698 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap
 • 38.335 euro, te verhogen met 2.143 euro per persoon ten laste, voor alle andere gevallen.

Wonen-Vlaanderen vraagt uw inkomen en uw gezinssituatie op bij de Federale Overheidsdienst Financiën, de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid en het Rijksregister. De volgende inkomsten worden samengeteld en geïndexeerd:

 • het gezamenlijk belastbaar inkomen en de afzonderlijk belastbare inkomsten
 • het leefloon
 • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
 • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Vanaf 1 januari 2021 is er een vrijstelling (geheel of gedeeltelijk) mogelijk voor het inkomen van gezinsleden met een erkende handicap (1e, 2e en 3e graad van de kandidaat-huurder), ongeacht of ze de inkomensvervangende tegemoetkoming genieten.

In volgende gevallen krijgt u geen huurpremie:

 • als u al in een sociale woning van een SHM, sociaal verhuurkantoor (SVK), OCMW of gemeente woont;
 • als u een woning huurt van uw vader, moeder, grootvader, grootmoeder, broer of zus en die op hetzelfde adres woont;
 • als het gezamenlijk jaarinkomen hoger is dan de maximumgrenzen;
 • als de huurprijs meer bedraagt dan de maximale huurprijs;
 • als u ooit de huurpremie ontving en de betaling werd stopgezet omdat u niet meer aan de voorwaarden voldeed.

Als u gaat verhuizen en u hebt de adreswijziging gemeld aan uw SHM, dan wordt de huurpremie tijdelijk stopgezet. U ontvangt binnen de week een nieuw aanvraagformulier voor de huurpremie op uw nieuw adres als u aan de belangrijkste voorwaarden voldoet. Stuur dit formulier op, samen met een kopie van uw nieuwe huurcontract.

 • Als u aan alle voorwaarden voldoet ontvangt u opnieuw een huurpremie. De uitbetaling van de oude en de nieuwe premie verloopt normaal gezien aansluitend.
 • Voldoet u niet aan alle voorwaarden, dan wordt de huurpremie definitief stopgezet.

Opgelet: bij een verhuis wordt het oude dossier afgesloten. U moet voldoen aan de voorwaarden die gelden vanaf 1 mei 2020, ook al kreeg u een premie onder het oude stelsel.

Als u verhuist naar een woning die u hebt gekocht, dan hebt u geen recht meer op de huurpremie en wordt de premie definitief stopgezet.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de Vlaamse infolijn (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Opgelet: bekijk de afwijkende maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis

Zodra u in aanmerking komt voor een huurpremie, op basis van de gegevens van de Sociale huisvestingsmaatschappij (wachttijd 4 jaar zonder onderbreking), zal Wonen-Vlaanderen u automatisch een 'gepersonaliseerd aanvraagformulier' opsturen met een gele sticker.

U stuurt het ingevulde formulier terug, samen met een kopie van het huurcontract op uw naam. Het adres staat bovenaan op het aanvraagformulier vermeld.

Binnen de maand na ontvangst verklaart Wonen-Vlaanderen uw dossier volledig of onvolledig.

 • Als uw dossier volledig is, ontvangt u binnen de 3 maanden de beslissing of u een huurpremie krijgt.
 • Als uw dossier niet volledig is, bezorgt u ons zo snel mogelijk de ontbrekende stukken.

U kunt beroep aantekenen tegen de beslissing met een aangetekende brief. U heeft hiervoor een termijn van 2 maanden vanaf ontvangst van de beslissingsbrief.

Als u de huurpremie krijgt, dan staat het bedrag en de startdatum van de premie op de beslissingsbrief vermeld. Wonen-Vlaanderen gaat na vanaf wanneer u aan alle voorwaarden voldeed. De huurpremie wordt tot maximaal 6 maanden terug uitbetaald. Als u het aanvraagformulier te lang laat liggen riskeert u een deel van de huurpremie te verliezen waar u eerder wel recht op had.

De huurpremie wordt steeds uitbetaald tussen de 15de en 21ste dag van de maand.

Zolang u aan de voorwaarden voldoet, behoudt u de huurpremie. U bent wel verplicht om elke wijziging van uw adres of gezinssituatie te melden aan uw shm.

Premiebedrag

De huurpremie bedraagt 75% van de maximale huurprijs (referentiehuurprijs) verminderd met 1/55 van uw gezamenlijk jaarinkomen (eigen bijdrage).

Huurpremie = referentiehuurprijs - eigen bijdrage

De huurpremie bedraagt maximaal:

 • 152,56 euro. Dat bedrag wordt verhoogd met 25,43 euro per persoon ten laste tot en met de 4de persoon ten laste.
 • 167,82 euro in de gemeentes waar een verhoging geldt. Dat bedrag wordt verhoogd met 27,97 euro per persoon ten laste tot en met de 4de persoon ten laste.

Opgelet:

 • Wanneer de aanvrager zelf een erkende handicap heeft, wordt die ook meegeteld als persoon ten laste.
 • Als de eigen bijdrage hoger is dan de referentiehuurprijs, zult u geen huurpremie ontvangen. Bv. een koppel zonder kinderen, met een inkomen van 27.500 euro en een huurprijs van 600 euro komt in aanmerking voor de huurpremie, maar de eigen bijdrage (500 euro = 1/55 van 27.500 euro) is hoger dan de referentiehuurprijs (463,69 euro = 75% van 618,25 euro).

Het bedrag van de huurpremie wordt jaarlijks herberekend op de verjaardag van de startdatum.

Contactinformatie

Vlaamse infolijn: 1700 (gratis nummer van de Vlaamse overheid)

Van toepassing in:

 • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • huurder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning huren