Diamanten medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 08/01/2021

Vlaamse Verzekering gewaarborgd wonen

Beschrijving

Bent u een hypothecaire lening aangegaan om een woning te bouwen, te kopen en/of te renoveren? Dan komt u misschien in aanmerking voor de gratis verzekering gewaarborgd wonen.

Wie minstens 12 maanden werkt, kan voor 10 jaar een gratis verzekering afsluiten. Die verzekering helpt u bij de aflossing van de lening wanneer u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt:

 • u wordt volledig én onvrijwillig werkloos en u krijgt een werkloosheidsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA);
 • u moet onvrijwillig uw zelfstandige activiteit stopzetten en u geniet een overbruggingsrecht of een werkloosheidsuitkering op basis van een vroegere tewerkstelling;
 • of u krijgt een tegemoetkoming van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) wegens arbeidsongeschiktheid.

U mag daarnaast geen andere beroepsinkomsten hebben.

Aanvraagvoorwaarden

Opgelet: bekijk de afwijkende maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis

Om in aanmerking te komen voor de gratis verzekering mag u geen andere verzekering van de Vlaamse overheid tegen inkomensverlies hebben.

Op het moment van de aanvraag moet elke partner aan een aantal voorwaarden voldoen. Als de ene partner aan de voorwaarden voldoet en de andere niet, dan is enkel die ene partner door de verzekering gedekt.

Werk

U bent volledig arbeidsgeschikt en u oefent een beroepsactiviteit uit.

Beroepsactiviteit

U bent al minstens 12 opeenvolgende maanden aan het werk:

 • als werknemer met een contract van onbepaalde duur (voltijds of deeltijds);
 • als werknemer met een tijdelijk contract (voltijds of deeltijds - uitzendarbeid komt ook in aanmerking);
 • als zelfstandige in hoofdberoep.

De tewerkstelling (ook uitzendarbeid) mag in de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag onderbroken zijn met maximum 10 dagen.

Personeel uit het onderwijs moet 12 maanden tewerkstelling aantonen (voltijds of deeltijds), niet noodzakelijk in dezelfde school. De maanden juli en augustus met uitgestelde bezoldiging worden gelijkgesteld met gewerkte periodes.

Arbeidsgeschiktheid

Op het tijdstip van de aanvraag moet u volledig arbeidsgeschikt zijn en geen arbeid verrichten met toestemming van de medisch adviseur van het ziekenfonds.

U mag niet arbeidsongeschikt zijn op het tijdstip van de aanvraag en ook niet in de periode van 12 maanden vóór de aanvraagdatum. U bent arbeidsongeschikt als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt en geen andere beroepsinkomsten heeft.

Er geldt een uitzondering voor onderbrekingen naar aanleiding van het wettelijk zwangerschapsverlof en het profylactisch verlof (verplichte werkverwijdering voorgeschreven door de arbeidsgeneesheer).

Lening

U moet een hypothecaire lening afgesloten hebben voor:

 • het bouwen van een woning;
 • het kopen van een woning;
 • het kopen en renoveren van een woning;
 • het renoveren van een woning (een bijkomende lening voor verbouwingswerken of uitbreidingswerken kan ook).

U moet de verzekering aanvragen binnen het jaar nadat de kredietinstelling het geld (of een deel van het geld) aan u ter beschikking stelt (eerste kapitaalsopname).

Bij nieuwbouw geldt de datum waarop het geld voor het bouwen van de woning ter beschikking gesteld wordt. Onder bepaalde voorwaarden kan ook de lening voor de bouwgrond mee verzekerd worden. Neem hiervoor contact op met Wonen-Vlaanderen.

Het geleende bedrag is:

 • minimaal 50.000 euro voor het bouwen, het kopen of het kopen en renoveren van een woning;
 • minimaal 25.000 euro voor het renoveren van uw woning.

Volgende leningen komen niet in aanmerking voor de verzekering:

 • een herfinanciering van een bestaande lening, wanneer men nog geen verzekering had (wanneer men al een verzekering had, blijft deze gewoon verder lopen);
 • een lening om een andere lening te financieren;
 • een lening om alleen een bouwgrond aan te kopen.


Woning

De woning moet:

 • uw enige woning zijn (u bent geen volle eigenaar van een andere woning);
 • uw hoofdverblijfplaats zijn of uw hoofdverblijfplaats worden. De (vermoedelijke) datum moet u op het aanvraagdocument vermelden. Let wel: u kunt pas een tegemoetkoming krijgen vanaf het moment dat u in de woning woont;
 • in het Vlaamse Gewest liggen.

De geschatte verkoopwaarde (zonder registratierechten of btw) van de woning + bouwgrond (ook bij nieuwbouw) door de bank is niet hoger dan:

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de dienst Verzekering Gewaarborgd Wonen (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Opgelet: bekijk de afwijkende maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis

Vraag de verzekering gewaarborgd wonen aan met het aanvraagformulier (zie website aanbieder). U vindt het postadres van Wonen-Vlaanderen bovenaan het formulier. Als u een partner (medeontlener) hebt, moet u slechts één aanvraagformulier invullen.

 • U moet de aanvraag naar Wonen-Vlaanderen opsturen binnen het jaar na de eerste kapitaalsopname van uw lening (poststempel van de verzending geldt als bewijs).
 • U ontvangt binnen de 2 weken na de ontvangst van uw aanvraag een bevestiging.
 • 30 dagen later ontvangt u een tweede brief, waarin men bevestigt of uw dossier volledig is of bijkomende documenten moeten bezorgd worden.
 • Zodra uw dossier volledig is, volgt een beslissing binnen de 90 dagen.

Als u tot de verzekering wordt toegelaten, dan bent u voor 10 jaar verzekerd vanaf de datum waarop Wonen-Vlaanderen uw aanvraag heeft ontvangen.

Herfinanciering

Bij een herfinanciering loopt de verzekering die u al had gewoon door. U hoeft niets te doen.

Had u nog geen verzekering gewaarborgd wonen aangevraagd voor uw lening, dan kunt u die bij een herfinanciering van die lening ook niet meer krijgen.

Premiebedrag

Het gaat niet om een premie maar om een gratis verzekering tegen inkomensverlies.

Het bedrag dat u ontvangt wanneer u werkloos of arbeidsongeschikt wordt is afhankelijk van

 • uw inkomensverlies;
 • uw maandelijkse afbetaling;
 • en de duur van de werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

De tegemoetkoming bedraagt:

 • maximaal 500 euro per maand;
 • en uitzonderlijk 600 euro per maand voor mensen met een laag inkomen die een woning bouwen met een energiepeil lager dan E70.

Het bedrag vermindert naarmate men langer een tegemoetkoming krijgt.

Uitbetalingen

De tegemoetkoming wordt maandelijks rechtstreeks aan uw kredietinstelling uitbetaald.

U kunt maximaal 36 maanden een tussenkomst krijgen. Als er een onderbreking zit in de periode van de werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, dan worden de verschillende periodes opgeteld.

Bij onvrijwillige werkloosheid hebt u recht op de tegemoetkomingen gedurende maximaal 18 opeenvolgende maanden. Om in aanmerking te komen voor een volgende periode van tegemoetkomingen, moet u opnieuw minimaal 3 maanden voltijds of deeltijds gewerkt hebben.

De einddatum van de verzekeringspolis heeft geen effect hebben op de periode van tegemoetkoming. Dat zijn twee afzonderlijke termijnen. Zo lang de verzekeringstermijn loopt (maximum 10 jaar), kunt u de tegemoetkoming aanvragen, maar het is perfect mogelijk dat u de maandelijkse tegemoetkoming nog ontvangt wanneer de einddatum van de polis is verstreken, zolang er aan de voorwaarden is voldaan.

Contactinformatie

Verzekering Gewaarborgd Wonen
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel
vgw.wonen@vlaanderen.be
1700 (gratis nummer)

Van toepassing in:

 • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen
 • een woning/gebouw bouwen
 • een woning/gebouw verbouwen