Zilveren medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 08/06/2020

Roeselare - verhuurpremie

Beschrijving

Stad Roeselare wil verhuurders een financiële tegemoetkoming aanbieden wanneer ze voor een bepaalde tijd verhuren aan een kwetsbare huurder.

Aanvraagvoorwaarden

Een verhuurder en/of een vastgoedkantoor ontvangen een subsidie als de woning wordt verhuurd aan één van onderstaande doelgroepen:

 • huurder(s) die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds;
 • huurder(s) die recht hebben op een leefloon of equivalent leefloon conform de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en latere wijzigingen.

De verhuurder is eigenaar van de te verhuren zelfstandige woning en legt een geregistreerd huurcontract voor dat aanvangt na de subsidieaanvraag.

Het huurcontract heeft een minimale duur van 1 jaar.

De huurder(s) zijn ingeschreven op de wachtlijsten van De Mandel en het Sociaal Verhuurkantoor.

De verhuurde woning moet voldoen aan de Vlaamse Wooncode. De verhuurder en huurder geven toelating aan een gemachtigd ambtenaar van stad Roeselare om de conformiteit van de woning vast te stellen.

De huurder heeft geen eigendom, noch in volle eigendom, noch in vruchtgebruik, noch in naakte eigendom. Hierbij wordt een verklaring op eer ondertekend.

De huurder(s) vestigt zijn domicilie in de huurwoning na in voege treden van het huurcontract.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de dienst Wonen (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Aanvragen via het gemeentelijk aanvraagformulier (terug te vinden op de website of verkrijgbaar bij de dienst Wonen).

Premiebedrag

Basissubsidie

De subsidie bedraagt éénmalig 500 euro per woning. Indien een verhuurder meerdere woningen verhuurt die voldoen aan de opgesomde voorwaarden in dit reglement, kan de verhuurder meerdere subsidiebedragen ontvangen en dit met een maximum van 2.000 euro per aanvrager.

De grens van 2.000 euro geldt eveneens voor leden van hetzelfde gezin. Eén gezin kan aldus maximaal 2.000 euro aan subsidies ontvangen.

Toeslag

Indien de huurder een gezin betreft met drie of meer kinderen (jonger dan 18 jaar), geldt een toeslag van 75 euro.

Indien de verhuurder werd aangemeld voor de subsidie door een vastgoedkantoor, verkrijgen de verhuurder en het vastgoedkantoor elk de helft van de subsidie.

Aansluiten bij het Vlaams Huurgarantiefonds

De éénmalige aansluitingsvergoeding bij het Vlaams Huurgarantiefonds wordt door de stad Roeselare vergoed.

Contactinformatie

Wonen
Botermarkt 2
8800 Roeselare
051 26 22 60
wonen@roeselare.be

Van toepassing in:

 • Roeselare

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren
 • Bedrijven

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • huurder
 • opstalhouder
 • vruchtgebruiker
 • erfpachthouder
 • bedrijf

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning huren

Werken

 • Aansluiten op gescheiden afvoer regenwater en afvalwater
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • Mag de aanvrager in staat zijn een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening te plaatsen?
   • ja
   • nee