Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 15/12/2017

Verlaging verkooprecht en schenkbelasting beschermde monumenten

Beschrijving

Koopt u een beschermd monument of verwerft u een beschermd monument via schenking? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vermindering van de verkooprechten of de schenkbelasting, op voorwaarde dat u dit financiële voordeel investeert in het beschermde goed.

Aanvraagvoorwaarden

U investeert het bekomen voordeel in beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van de erfgoedkenmerken- en elementen van het beschermde monument die in een geldig beheersplan opgenomen zijn. Weet u niet of er een beheersplan bestaat voor het pand? Dit kunt u opzoeken in de databank met goedgekeurde beheersplannen.

De investeringen moeten gebeuren binnen een termijn van vijf jaar na het verlijden van de verkoops- of schenkingsakte.

Is er geen beheersplan of wens je het bestaande beheersplan te herzien, dan moet het beheersplan eerst worden opgemaakt of aangepast én goedgekeurd voor de werken kunnen starten. Pas op: dit betekent niet dat de termijn verlengd wordt: alle investeringen moeten gebeuren binnen een termijn van vijf jaar. U kunt het bekomen voordeel niet gebruiken voor de opmaak van een beheersplan.

Hebt u het bekomen voordeel volledig geïnvesteerd, dan vraagt u een attest aan bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Het agentschap bevestigt dan dat voldaan is aan de voorwaarden voor het bekomen van de verlaging. Deze aanvraag kan ingediend worden onmiddellijk na de investering en tot 6 maanden na het verlopen van de termijn van vijf jaar. Op basis van dit attest wordt de teruggave in geval van schenkbelasting geregeld.

De verminderingen zijn niet combineerbaar met een premie of de vermindering van de personenbelasting voor dezelfde werken.

Opgelet: Denk goed na of de keuze voor verlaging van het verkooprecht voor u interessant is. Het is immers niet mogelijk om af te zien van het bekomen voordeel. Kunt u het bedrag toch niet investeren of voldoet u niet aan de voorwaarden, dan zullen we het voordeel na 5 jaar en 6 maanden terugvorderen, vermeerderd met de jaarlijkse interest.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met het agentschap Onroerend Erfgoed (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Kiest u voor het verlaagde tarief, dan laat u dit door de notaris opnemen in de verkoops- of schenkingsakte. De datum van het verlijden van de akte geldt als startdatum voor de termijn van vijf jaar.

Hebt u nog geen beheersplan of wenst u het bestaande beheersplan te herzien, maak dan hier eerst werk van.

Voor beheersmaatregelen en werkzaamheden aan beschermd onroerend erfgoed, hebt u een vergunning of toelating nodig.

Na uitvoering van de werken vraagt u een attest aan bij de regionale dienst door het ingevulde aanvraagformulier op te sturen (zie website aanbieder).

Voldoet u aan alle voorwaarden en wordt uw aanvraag goedgekeurd, dan ontvangt u een attest van het agentschap. De Vlaamse Belastingdienst ontvangt een afschrift.

Voor de teruggave bij schenkbelasting, moet u bijkomend een verzoekschrift indienen bij de Vlaamse belastingdienst.
 

Premiebedrag

Sinds 1 januari 2020 bedraagt het tarief voor de aankoop van de enige gezinswoning 6 %. Is deze gezinswoning een beschermd monument, dan vermindert het tarief naar 1 %, op voorwaarde dat het bekomen voordeel van 5 % volledig geïnvesteerd wordt in het behoud van het onroerend erfgoed.

Ook bij de schenking van een beschermd monument hebt u recht op een verlaging van de Vlaamse schenkbelasting. Het verschil tussen het reguliere en het verlaagde percentage (3%) wordt terugbetaald nadat u voldaan hebt aan de voorwaarden.

De notaris kan het precieze bedrag voor u berekenen.

Contactinformatie

Agentschap Onroerend Erfgoed
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 5
1000 Brussel
02 553 16 50
info@onroerenderfgoed.be

Of contacteer de provinciale diensten.

Van toepassing in:

 • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren
 • Bedrijven
 • Landbouwers/tuinbouwers
 • OCMW's
 • Scholen
 • Verenigingen

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • opstalhouder
 • vruchtgebruiker
 • erfpachthouder
 • bedrijf
 • vereniging
 • instelling
 • school
 • OCMW
 • landbouwer/tuinbouwer

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen

Werken

 • Plaatsen / Vervangen / Verbeteren (tijdens bouw of renovatiewerken)
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Werken aan onroerend erfgoed
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.