Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 15/12/2017

Verlaging verkooprecht en schenkbelasting beschermde monumenten

Beschrijving

Koop je een beschermd monument of verwerf je een beschermd monument via schenking? Dan kun je in aanmerking komen voor een vermindering van de verkooprechten of de schenkbelasting die je moet betalen, op voorwaarde dat je dit financiële voordeel investeert in het beschermde goed.

Aanvraagvoorwaarden

Je investeert het bekomen voordeel in beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van de erfgoedkenmerken- en elementen van het beschermde monument die in een geldig beheersplan opgenomen zijn. Weet je niet of er een beheersplan bestaat voor het pand? Dit kan je opzoeken in de databank met goedgekeurde beheersplannen.

De investeringen moeten gebeuren binnen een termijn van vijf jaar na het verlijden van de verkoops- of schenkingsakte.

Is er geen beheersplan of wens je het bestaande beheersplan te herzien, dan moet het beheersplan eerst worden opgemaakt of aangepast én goedgekeurd voor de werken kunnen starten. Pas op: dit betekent niet dat de termijn verlengd wordt: alle investeringen moeten gebeuren binnen een termijn van vijf jaar.

Heb je het bekomen voordeel volledig geïnvesteerd, dan vraag je een attest aan bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Het agentschap bevestigt dan dat voldaan is aan de voorwaarden voor het bekomen van de verlaging. Deze aanvraag kan ingediend worden onmiddellijk na de investering en tot 6 maanden na het verlopen van de termijn van vijf jaar. Op basis van dit attest wordt de teruggave in geval van schenkbelasting geregeld.

De verminderingen zijn niet combineerbaar met een premie of de vermindering van de personenbelasting voor dezelfde werken.

Opgelet: Denk goed na of de keuze voor verlaging van het verkooprecht voor jou interessant is. Het is immers niet mogelijk om af te zien van het bekomen voordeel. Kan je het bedrag toch niet investeren of voldoe je niet aan de voorwaarden, dan zullen we het voordeel na 5 jaar en 6 maanden terugvorderen, vermeerderd met de jaarlijkse interest.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met het agentschap Onroerend Erfgoed (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Kies je voor het verlaagde tarief, dan laat je dit door de notaris opnemen in de verkoops- of schenkingsakte. De datum van het verlijden van de akte geldt als startdatum voor de termijn van vijf jaar.

Heb je nog geen beheersplan of wens je het bestaande beheersplan te herzien, maak dan hier eerst werk van.

Voor beheersmaatregelen en werkzaamheden aan beschermd onroerend erfgoed, heb je een vergunning of toelating nodig.

Na uitvoering van de werken vraag je een attest aan bij de regionale dienst door het ingevulde aanvraagformulier op te sturen (zie website aanbieder).

Voldoe je aan alle voorwaarden en wordt jouw aanvraag goedgekeurd, dan ontvang je een attest van het agentschap. De Vlaamse Belastingdienst ontvangt een afschrift.

Voor de teruggave bij schenkbelasting, moet je bijkomend een verzoekschrift indienen bij de Vlaamse belastingdienst.
 

Premiebedrag

Sinds 1 januari 2020 bedraagt het tarief voor de aankoop van de enige gezinswoning 6 %. Is deze gezinswoning een beschermd monument, dan vermindert het tarief naar 1 %, op voorwaarde dat het bekomen voordeel van 5 % volledig geïnvesteerd wordt in het behoud van het onroerend erfgoed.

Ook bij de schenking van een beschermd monument heb je recht op een verlaging van de Vlaamse schenkbelasting. Het verschil tussen het reguliere en het verlaagde percentage (3%) wordt terugbetaald nadat je voldaan hebt aan de voorwaarden.

De notaris kan het precieze bedrag voor je berekenen.

Contactinformatie

Agentschap Onroerend Erfgoed
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 5
1000 Brussel
02 553 16 50
info@onroerenderfgoed.be

Of contacteer de provinciale diensten.

Van toepassing in:

 • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren
 • Bedrijven
 • Landbouwers/tuinbouwers
 • OCMW's
 • Scholen
 • Verenigingen

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • opstalhouder
 • vruchtgebruiker
 • erfpachthouder
 • bedrijf
 • vereniging
 • instelling
 • school
 • OCMW
 • landbouwer/tuinbouwer

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen

Werken

 • Plaatsen / Vervangen / Verbeteren (tijdens bouw of renovatiewerken)
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Werken aan onroerend erfgoed
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.