Diamanten medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 06/01/2021

Sociale huurwoning bij een sociaal verhuurkantoor

Beschrijving

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen. SVK's geven voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en personen.

Aanvraagvoorwaarden

U kunt alleen inschrijven als u 18 jaar of ouder bent en ingeschreven bent in het het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Bent u jonger dan 18 jaar? Dan kunt u zich alleen inschrijven, als u:

 • ontvoogd bent. U heeft wettelijk geen ouders of familieleden die voor u zorgen. Dit kan doordat u al gehuwd bent of doordat de familierechtbank dit beslist heeft;
 • al zelfstandig begeleid woont;
 • zelfstandig wilt wonen en een erkende dienst u hierin begeleidt.

U kunt niet inschrijven, als u 18 jaar of ouder bent en de rechter uw minderjarigheid verlengde.

Uw inkomen mag niet te hoog zijn. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen, afzonderlijk belastbaar inkomen, IVT, leefloon en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Enkel het inkomen van de toekomstige referentiehuurder en zijn of haar partner (gehuwde) of feitelijke of wettelijke samenwoner die mee de woning gaat bewonen, telt mee.

Wij kijken naar het inkomen van het meest recente jaar (maximum drie jaar oud) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is. Binnen één gezin zijn verschillende inkomensjaren mogelijk maar we indexeren ze allemaal naar het huidige jaar.

Als het inkomen de inkomensgrens overschrijdt of als niemand een inkomen heeft, dan kijken we naar het huidig inkomen.

Geïndexeerde inkomensgrens 2021:

 • 25.557 euro voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste;
 • 27.698 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap;
 • 38.335 euro, verhoogd met 2.143 euro per persoon ten laste voor anderen.

Een persoon ten laste betekent:

 • een kind dat op uw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald;
 • uw kind dat regelmatig bij u verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald;
 • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

Zit u in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer? We kijken naar uw actueel besteedbaar inkomen. Was het inkomen van het jaar van uw meest recente aanslagbiljet te hoog, maar verdient u nu minder, dan kijken we naar uw inkomen in minstens drie van de afgelopen zes maanden.

Eigendomsvoorwaarde:

 • geen woning of perceel, bestemd voor woningbouw, volledig of gedeeltelijk in volle eigendom;
 • geen volledig of gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik op een woning of perceel, bestemd voor woningbouw;
 • geen woning die of perceel, bestemd voor woningbouw, dat volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal is gegeven;
 • geen woning die of perceel, bestemd voor woningbouw, dat hij volledig of gedeeltelijk zelf in vruchtgebruik heeft gegeven;
 • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin zakelijke rechten als hierboven vermeld zijn ingebracht.

De voorwaarde geldt ook voor een woning of bouwgrond in het buitenland.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met een sociale woonorganisatie uit uw buurt.

Coronamaatregelen

Sociale huurders met betalingsmoeilijkheden ten gevolge van de coronacrisis nemen best zo snel mogelijk contact op met hun sociaal verhuurkantoor. Het kantoor zal nagaan of de huurder recht heeft op een uitstel van betaling van de huur of een tijdelijke vermindering van de maandelijkse huurprijs. De betalingsachterstand die daardoor ontstaat, zal de huurder nadien afbetalen in maandelijkse schijven.

Als het sociaal verhuurkantoor door de tijdelijke vermindering aan huurinkomsten zelf moeilijkheden ondervindt om de huurprijs te betalen aan de eigenaar-hoofdverhuurder, kan het SVK voor een tijdelijk overbruggingskrediet een beroep doen op een renteloze lening van de VMSW.

 

Procedure

Inschrijving

Om u in te schrijven voor een huurwoning, neemt u best eerst telefonisch contact op met een Sociaal verhuurkantoor in de buurt waar u wilt wonen.

Wachtlijst

Na uw inschrijving komt u op een wachtlijst. Afhankelijk van uw situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren. Informeer u hierover bij uw SVK. U mag zich wel bij verschillende sociale verhuurinstanties inschrijven.

Toewijzing

De toewijzing van een woning gebeurt volgens een speciaal toewijzingssysteem: niet de volgorde van inschrijving maar het inkomen en de woonnood spelen de belangrijkste rol.

Documenten

U contacteert best vooraf het SVK waarbij u wilt huren. Zo weet u welke documenten u moet meebrengen om uw inschrijving in orde te brengen. Neem zeker uw identiteitskaart mee.

Premiebedrag

Als u akkoord gaat met de woning die u wordt aangeboden, sluit u een standaardhuurcontract voor 9 jaar af met het SVK. U betaalt aan het SVK een vaste huurprijs, die niet afhangt van uw inkomen.

Een SVK onderhandelt met de eigenaar van de woning, om een zo laag mogelijke huurprijs te verkrijgen. U betaalt aan het SVK dezelfde huurprijs als het SVK aan de eigenaar betaalt. Het SVK helpt u ook om een huursubsidie aan te vragen.

Contactinformatie

Voor informatie over het huren van een sociale woning, moet u contact nemen met een sociale woonorganisatie uit uw buurt:

Zoek een organisatie

Van toepassing in:

 • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • huurder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning huren