Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 15/01/2020

Vlaamse renovatiepremie

Beschrijving

Met de renovatiepremie steunt de Vlaamse overheid eigenaars die een eigen woning van minstens 30 jaar oud willen renoveren, of die een bestaand gebouw geheel of gedeeltelijk willen omvormen tot woning.

Aanvraagvoorwaarden

Opgelet: bekijk de afwijkende maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis

U kunt de premie aanvragen als u de premiewoning op de aanvraagdatum als hoofdverblijfplaats bewoont op basis van een zakelijk recht.

De inkomens- en eigendomsvoorwaarden gelden ook voor de meerderjarige medebewoners. Zij moeten de aanvraag mee ondertekenen. Ze worden echter niet als aanvrager beschouwd, zodat zij eventueel later ook zelf een renovatiepremie kunnen aanvragen.

De inkomens- en eigendomsvoorwaarden gelden niet voor de inwonende personen ten laste en voor de inwonende meerderjarige kinderen en ouders van de aanvrager-bewoner of van de meerderjarige medebewoners, tenzij ze een zakelijk recht hebben in de premiewoning. Naakte eigendom (bvb door erfenis) wordt wel toegestaan.

De woning die u renoveert of het gebouw dat u geheel of gedeeltelijk omvormt tot een woning moet in het Vlaamse Gewest liggen en minstens 30 jaar oud zijn.

De werken zijn gegroepeerd in vier categorieën:

 • categorie 1: de structurele elementen van de woning - werken aan de funderingen, de muren, de draagvloeren en de vaste binnentrappen; gevelisolatie en zoldervloerisolatie komen in aanmerking voor zover dit gepaard gaat met de structurele hoofdwerken.
 • categorie 2: het dak - werken aan dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer; dak- of zoldervloerisolatie komt in aanmerking voor zover dit gepaard gaat met de structurele hoofdwerken.
 • categorie 3: het buitenschrijnwerk - werken aan ramen en buitendeuren; opgelet: er moet voldaan zijn aan de ventilatievoorzieningen van het Energiebesluit (roosters of ventilatiesysteem in de droge ruimtes) en voor buitenschrijnwerk geplaatst vanaf 1/9/2019 verstrengt de Ug-waarde van 1,1 naar 1,00.
 • categorie 4: de technische installaties - werken aan de elektrische installatie, de sanitaire installatie en de centrale verwarming.

Bekijk alle specifieke technische voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de Vlaamse infolijn (zie contactgegevens aanbieder).

Elke categorie van werken kan slechts 1 keer worden aangevraagd in een periode van 10 jaar vanaf de aanvraagdatum van de eerste toegekende aanvraag.

De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan twee jaar. Zowel facturen van werken uitgevoerd door een aannemer of door een dienst die erkend is voor de lokale diensteneconomie als facturen van materiaalaankopen voor werken die u zelf hebt uitgevoerd komen in aanmerking.

Facturen, of het gedeelte ervan, die in aanmerking genomen zijn voor een aanpassingspremie komen niet in aanmerking.

Opgelet: de aanvrager is verplicht de betalingsbewijzen van de facturen tot twee jaar na de uitbetaling van de premie bij te houden en ze onmiddellijk voor te leggen op verzoek van het agentschap Wonen Vlaanderen.

Minimaal investeringsbedrag

Voor elke categorie van werken moet er minstens een factuurbedrag zijn van 2.500 euro, exclusief BTW.

Maximale investeringsbedragen voor berekening van de premie

Enkel in categorie 4, de technische installaties, gelden er maximumbedragen voor de berekening van de premie:

 • elektrische installatie: maximaal 3.750 euro;
 • sanitaire installatie: maximaal 3.750 euro;
 • centrale verwarming: maximaal 7.500 euro.

Eigendomsvoorwaarde

De aanvrager en de meerderjarige personen met wie hij samenwoont, mogen op de datum van de aanvraag geen andere woning volledig in volle eigendom hebben. Deze voorwaarde geldt niet voor de personen ten laste en inwonende kinderen of ouders, tenzij die de premiewoning bewonen op basis van een zakelijk recht (naakte eigendom, bvb door erfenis, wordt wel toegestaan).

Inkomensvoorwaarde

Voor aanvragen in 2021 geldt het inkomen van 2019 (aanslagjaar 2020), met volgende maxima:

 • 44.620 euro als alleenstaande zonder persoon ten laste;
 • 63.740 euro als alleenstaande met een persoon ten laste, te verhogen met 3.570 euro per bijkomende persoon ten laste;
 • 63.740 euro als u gehuwd bent of wettelijk of feitelijk samenwoont, te verhogen met 3.570 euro per persoon ten laste.

Naast het gezamenlijk belastbaar inkomen worden ook andere inkomsten in rekening gebracht: het afzonderlijk belastbaar inkomen, het leefloon, de inkomensvervangende tegemoetkoming, beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Wat als u al eerder een premie hebt gekregen?

Wie in de voorbije tien jaar al een renovatiepremie kreeg voor een woning die hij/zij bewoonde op basis van een zakelijk recht, kan geen nieuwe premie meer aanvragen.

Opgelet: als u onder de vroegere reglementering als mede-aanvrager werd beschouwd omdat u de woning bewoonde, maar u had geen zakelijk recht in de woning, dan kunt u nu wel een renovatiepremie aanvragen.

Als er voor dezelfde woning aan een vorige eigenaar een renovatiepremie werd toegekend, kan er door een nieuwe eigenaar opnieuw een renovatiepremie aangevraagd worden, ook al werd de vorige premie minder dan 10 jaar geleden aangevraagd.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de Vlaamse infolijn (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Opgelet: bekijk de afwijkende maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis

U kunt een renovatiepremie pas aanvragen na de uitvoering van de werken (en als u over de facturen beschikt) en vanaf het ogenblik dat u de woning zelf bewoont (domicilie).

Wie op basis van het inkomen recht heeft op een premie van 20%, kan maximaal 2 categorieën per aanvraag kiezen. De tweede aanvraag voor de nog resterende categorieën kan ten vroegste 1 jaar en ten laatste 2 jaar na de datum van de 1ste aanvraag ingediend worden.

Wie op basis van het inkomen bij de eerste aanvraag recht heeft op een premie van 30% kan de 2 aanvragen spreiden over een periode van 10 jaar en heeft ook de mogelijkheid om het aantal categorieën per aanvraag vrij te kiezen. Let wel: als u bij de eerste aanvraag meteen alle 4 categorieën kiest, dan is er geen tweede aanvraag meer mogelijk de komende 10 jaar.

Opgelet: de voorwaarden gelden steeds op het tijdstip van de aanvraag. Het is dus mogelijk dat u een premie krijgt voor de eerste aanvraag maar dat u op het ogenblik van uw tweede aanvraag niet langer aan alle voorwaarden voldoet (bv. stijging van het inkomen, nieuwe eigendoms- of gezinssituatie).

Binnen 1 maand na de aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging met uw dossiernummer.

Binnen de 8 maanden na een correcte en volledige aanvraag ontvangt u een brief met de voorlopige beslissing (premiebedrag + berekening ofwel weigering + reden). Bent u het niet eens met de berekening of met de weigering, dan moet u binnen 1 maand na de beslissing beroep aantekenen.

De uitbetaling gebeurt binnen de 12 maanden na uw aanvraag. U krijgt daarvoor nog een derde brief van Wonen-Vlaanderen met de definitieve beslissing.

Opgelet: de vernieuwde renovatiepremie vervangt de vorige renovatiepremie, ingevoerd in december 2015. Verbouwers die de voorbije 2 jaar al met succes een renovatiepremie aanvroegen onder de regeling uit 2015, moeten een tweede aanvraag ook indienen onder de regeling van het vorige stelsel. Voor meer informatie over een tweede aanvraag kunt u terecht op de pagina Tweede aanvraag in uitdovende renovatiepremie. U kunt pas na 10 jaar een aanvraag doen voor de nieuwe renovatiepremie.

Premiebedrag

De premie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 20 % of 30 % van de in aanmerking te nemen factuurbedragen (met een minimum van 2.500 euro aan factuurbedragen per categorie).

De 30%-berekening (met een maximumpremie van 3.333 euro per categorie) geldt voor volgende inkomensbovengrenzen:

 • 31.870 euro als alleenstaande zonder persoon ten laste;
 • 44.620 euro als alleenstaande met een persoon ten laste, te verhogen met 3.570 euro per bijkomende persoon ten laste;
 • 44.620 euro voor andere personen, te verhogen met 3.570 euro per persoon ten laste.

Voor deze groep is er een minimumpremie van 1.250 euro per categorie voorzien, uiteraard op voorwaarde dat het investeringsbedrag minstens 2.500 euro bedraagt.

Voor de anderen is er een tegemoetkoming van 20% (met een maximumpremie van 2.500 euro per categorie). Hier geldt geen minimumpremie.

Het maximumbedrag van de renovatiepremie, voor de twee aanvragen samen, ligt voor iedereen vast op 10.000 euro.

Voor wie de voorbije tien jaar voor dezelfde woning al een verbeteringspremie kreeg voor werken uit dezelfde categorie, wordt het bedrag van die verbeteringspremie(s) afgetrokken van de renovatiepremie.

Contactinformatie

Vlaamse infolijn: 1700 (gratis nummer van de Vlaamse overheid).

Van toepassing in:

 • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • opstalhouder
 • vruchtgebruiker
 • erfpachthouder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw verbouwen

Werken

 • Dakisolatie
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • De u-waarde van de dakisolatie mag maximaal [MAX Kw/m²] bedragen
  • ?
   De R-waarde is de warmteweerstand. Hoe groter R, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt en hoe beter het materiaal isoleert. De R-waarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambda-waarde (W/m² K), vermeld op de isolatieverpakking. De lambdawaarden die gebruikt worden voor de berekening van de R-waarde worden bepaald volgens de richtlijnen NBN B 62-002. Lijsten met lambdawaarden die kunnen gebruikt worden, zijn ondermeer terug te vinden op [url=http://www.butg.be/]www.butg.be[/url] of [url=http://www.vibe.be/]www.vibe.be[/url].
   De r-waarde moet minimaal 3.00 m2K/W bedragen
  • De k-waarde van de dakisolatie mag maximaal 0.30 W/m²K bedragen
  • Het isolatiemateriaal dat wordt gebruikt dient te beschikken over een BUtgb-goedkeuring of bij gebrek aan deze goedkeuring een attest van een erkend keuringslabo.
   • ja
   • nee
  • Het isolatiemateriaal dat u gebruikt, dient te bestaan uit:
   • cellulose-isolatie (ingeblazen papiervlokken of halfstijve platen)
   • houtvezelisolatie (halfstijve of stijve platen)
   • vlasisolatie (op rol of halfstijve platen)
   • vlasisolatie (op rol of halfstijve platen)
   • kurkisolatie (stijve platen of los gestorte korrels, exclusief kurkafwerking, kurken vloeren of wanden…)
   • chapenwolisolatie, pluimenisolatie (op rol of halfstijve plaat)
   • stro
   • een combinatie van één van bovenstaande materialen
   • een ander materiaal
  • Om aan te tonen dat de vloerisolatie voldoet, moet de aanvrager aan één van de volgende aangevinkte stellingen voldoen:
   • de gebruikte dakisolatie is terug te vinden op http://www.butg.be
   • de gebruikte dakisolatie is terug te vinden op http://www.vibe.be
   • u heeft een attest van de geregistreerde aannemer van de isolatie waarin deze verklaart dat aan alle vereisten van de premie voor dakisolatie van uw netbeheerder is voldaan
   • voor de gebruikte dakisolatie heeft u een attest van een erkend keuringslabo
   • geen van bovenstaande
 • Hoogrendementsglas
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • ?
   De u-waarde is de warmtedoorgangscoefficiënt en duidt het verhoogde thermische comfort weer. Deze waarde geeft het warmteverlies per seconde, per vierkante meter en per graad temperatuurverschil tussen binnen en buiten aan. Hoe lager deze U-waarde, hoe lager het warmteverlies en dus hoe hoger de temperatuur aan de binnenzijde van het glas.
   De u-waarde van de superisolerende beglazing mag maximaal 1.30 W/m²K zijn.
  • ?
   De u-waarde is de warmtedoorgangscoefficiënt en duidt het verhoogde thermische comfort weer. Deze waarde geeft het warmteverlies per seconde, per vierkante meter en per graad temperatuurverschil tussen binnen en buiten aan. Hoe lager deze U-waarde, hoe lager het warmteverlies en dus hoe hoger de temperatuur aan de binnenzijde van het glas. Het is belangrijk dat uw geregistreerde aannemer schriftelijk bevestigt op de factuur dat de u-waarde voor beglazing en raamwerk maximaal 2,0 W/m².K is.
   De u-waarde van de superisolerende beglazing en raamwerk mag maximaal 2.00 W/m².K bedragen.
 • Muurisolatie
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • Moet het isolatiemateriaal dat wordt gebruikt beschikken over een BUtgb-goedkeuring of bij gebrek aan deze goedkeuring een attest van een erkend keuringslabo?
   • ja
   • nee
  • ?
   De R-waarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (m²K/W) De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 2 m²K/W te komen.
   de r-waarde van de muurisolatie moet minimaal 2.00 m²K/W
  • Het isolatiemateriaal dat u gebruikt, dient te bestaan uit:
   • cellulose-isolatie (ingeblazen papiervlokken of halfstijve platen)
   • houtvezelisolatie (halfstijve of stijve platen)
   • vlasisolatie (op rol of halfstijve platen)
   • hennepisolatie (op rol of halfstijve platen)
   • kurkisolatie (stijve platen of los gestorte korrels, exclusief kurkafwerking, kurken vloeren of wanden…)
   • schapenwolisolatie
   • pluimenisolatie (op rol of halfstijve plaat)
   • stro
   • combinatie van bovenstaande materialen
   • een ander materiaal
  • De u-waarde van de muurisolatie dient maximaal [MAX] te bedragen:
  • Om aan te tonen dat de muurisolatie voldoet, moet de aanvrager aan één van de volgende aangevinkte stellingen voldoen:
   • de gebruikte muurisolatie is terug te vinden op http://www.butg.be
   • de gebruikte muurisolatie is terug te vinden op http://www.vibe.be
   • u heeft een attest van de geregistreerde aannemer van de isolatie waarin deze verklaart dat aan alle vereisten van de premie voor muurisolatie van uw netbeheerder is voldaan
   • voor de gebruikte muurisolatie heeft u een attest van een erkend keuringslabo
   • geen van bovenstaande
  • ?
   Geef de breedte van de spouw in millimeters.
   De spouw dient een minimale breedte van 50.00 mm te hebben.
  • De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal mag maximaal 0.07 W/mK bedragen.
 • Zoldervloerisolatie
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Hoogrendementscondensatieketel
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • De hoogrendementscondensatieketel dient te voldoen aan de norm NBN B 61-002
   • ja
   • nee
  • De hoogrendementscondensatieketel dient te voldoen aan de rendementseisen voor nieuwe gasgestookte of oliegestookte condenserende centraleverwarmingsketels, zoals opgenomen in het koninklijk besluit van 18 maart 1997
   • ja
   • nee
  • De hoogrendementscondensatieketel dient een CE-markering te hebben
   • ja
   • nee
  • De schoorsteen waarop de hoogrendementsketel is aangesloten, dient te voldoen voor de nieuwe installatie
   • ja
   • nee
  • De aanvrager dient een een weersafhankelijke regeling of een modulerende thermostaat op de condensatieketel te plaatsen
   • ja
   • nee
  • ?
   Indien u een condensatieketel op aardgas plaatst, duidt u "nee" aan
   De hoogrendementscondensatieketel op stookolie dient te voldoen aan de rendementseisen voor nieuwe oliegestookte condenserende centraleverwarmingsketels (type I of II) zoals opgenomen in NBN EN 15034.
   • ja
   • nee
 • Buitenschrijnwerk
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Dak
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Elektriciteit
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • ?
   De gehele elektrische installatie moet conform het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI, KB 10/03/1981 en latere wijzigingen) zijn, de technische voorschriften van de distributienetbeheerder en van Synergrid (federatie van netbeheerders elektriciteit en aardgas).
   Een positief keuringsverslag door een erkend organisme dient te worden afgeleverd.
   • ja
   • nee
 • Gevel
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • De gevel(s) die worden gerenoveerd dienen zichtbaar te zijn vanop het openbaar domein
   • ja
   • nee
 • Ruwbouw
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Bad
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Douche
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Toilet met spoeling
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Rookafvoerkanaal bouwen, herstellen of aanpassen
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Centrale verwarming installeren
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Aansluiten op aardgasnet
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Vochtbestrijdingswerken
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • De vochtbestrijdingswerken dienen op de volgende professionele manier te worden uitgevoerd:
   • vakkundige injectie
   • onderkapping van de woning
   • bekuiping van de kelder
   • op een andere manier
  • Het gekozen systeem dient te voldoen aan de voorschriften van de technische voorlichtingsnota van het WTCB TV 162 “Procédés voor de behandeling van metselwerk tegen opstijgend vocht”.
   • ja
   • nee
  • ?
   De garantietermijn dient minstens 10 jaar te zijn voor enkele vochtbestrijdingspremies
   Er dient een garantiebewijs van goede waterdichtheid van tenminste 10.00 jaar te worden afgeleverd door de aannemer
 • Uitbreidingswerken (zodat woning groot genoeg is voor inwoners)
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Omvormen gebouw tot woning(en)
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
 • CO-detectoren plaatsen
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.