Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 30/03/2017

Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds

Beschrijving

Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur.

Aanvraagvoorwaarden

U komt in aanmerking voor een tussenkomst als u behoort tot een van de onderstaande categorieën.

Categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering én een jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden dat lager is of gelijk is aan de reglementaire inkomensgrens (zie website aanbieder voor de actuele gegevens).

Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager of gelijk is aan de reglementaire inkomensgrens (zie website aanbieder voor de actuele gegevens).

Categorie 3: personen met schuldoverlast die in een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling zitten én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

U kunt een tegemoetkoming krijgen in uw factuur voor deze brandstoffen:

- huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis);
- verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp;
- bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheden (in een propaangastank, niet in flessen).

Het Fonds komt dus niet tussen voor:

- elektrische verwarming;
- aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet;
- propaangas in gasflessen;
- butaangas in gasflessen;
- verwarming met pellet, hout, steenkool...

De maatregel is bedoeld voor mensen die zelf de gevolgen van de prijsstijgingen ondervinden. Er wordt daarom geen toelage toegekend aan personen die verblijven in:

- een woonzorgcentrum (rusthuis);
- een opvanghuis;
- of een ziekenhuis.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met het Sociaal Verwarmingsfonds (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Neem binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof contact op met het OCMW van uw gemeente.

Het OCMW zal onder meer:

- nagaan of u voldoet aan de voorwaarden;
- nakijken of het leveringsadres dat op de factuur staat hetzelfde is als het adres waar u gewoonlijk verblijft;
- enkele documenten opvragen.

Er zal geen inkomensonderzoek gebeuren als het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) met een RVV-statuut of als alle leden van het huishouden een RVV-statuut hebben.

Premiebedrag

Het Fonds komt voor maximaal 1.500 liter per verwarmingsperiode en per huishouden tussen.

Voor wie zich verwarmt met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van 210 euro. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

Voor de in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter. Het bedrag is afhankelijk van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst. De toelage per huishouden is maximaal 300 euro.

Contactinformatie

Sociaal Verwarmingsfonds VZW
Léon Lepagestraat 4
1000 Brussel
info@vf-fc.be
0800 90 929 (gratis nummer)

Of via uw plaatselijk OCMW:

Zoek een OCMW in uw buurt


Van toepassing in:

 • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • huurder
 • opstalhouder
 • vruchtgebruiker
 • erfpachthouder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning huren
 • een woning/gebouw kopen