Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 13/04/2017

Vermindering personenbelasting voor restauratie en onderhoud van onroerend erfgoed

Beschrijving

Investeer je als eigenaar, erfpachthouder, vruchtgebruiker of opstalhouder in de restauratie en het onderhoud van je beschermd onroerend erfgoed? Dan kunnen je uitgaven voor uitgevoerde werken in aanmerking komen voor belastingvermindering.

Aanvraagvoorwaarden

Enkel uitgaven voor beheersmaatregelen en werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van de erfgoedkenmerken en -elementen van het beschermde erfgoed komen in aanmerking voor belastingvermindering.

De werken moeten daarnaast uitgevoerd zijn volgens de gegeven toelating, vergunning of melding en mogen de erfgoedwaarden niet aantasten.

Welke werken komen in aanmerking?

- beheersmaatregelen, werken of diensten die opgenomen zijn in een door de minister vastgestelde lijst met werkzaamheden. Je vindt de volledige lijst op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed;
- beheersmaatregelen, werken of diensten die vermeld staan in een goedgekeurd en op het ogenblik van de uitgaven geldig beheersplan;
- voorafgaande onderzoeken in het kader van de beheersmaatregelen, werken of diensten die vermeld worden in de vorige twee punten.

De belastingvermindering geldt voor alle vormen van beschermd onroerend erfgoed.

Je kan de belastingvermindering niet cumuleren met een premie, verlaging van verkooprecht of schenkbelasting voor dezelfde werken. Je beslist dan zelf of je een premie aanvraagt of vermindering van je personenbelasting verkiest.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met het Agentschap Onroerend Erfgoed (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Aanvragen voor 15 januari van het jaar volgend op de uitgaven via het aanvraagformulier op de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Premiebedrag

Het volledige bedrag van de uitgaven wordt als basis van de berekening genomen, met een maximum van 25 000 euro per onroerend goed. Dit bedrag wordt niet jaarlijks geïndexeerd.

Het percentage van de vermindering bedraagt 40%.

De belastingvermindering wordt per onroerend goed verleend in plaats van per belastingplichtige. Als meerdere belastingplichtigen eigenaar zijn van hetzelfde onroerend goed, wordt het plafond per belastingplichtige beperkt naargelang zijn of haar eigendomsaandeel. Elke eigenaar moet wel een eigen attest aanvragen.

Contactinformatie

Agentschap Onroerend Erfgoed
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 5
1000 Brussel
02 553 16 50
info@onroerenderfgoed.be

Of contacteer de provinciale diensten.

Van toepassing in:

 • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • erfpachthouder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw verbouwen

Werken

 • Plaatsen / Vervangen / Verbeteren (tijdens bouw of renovatiewerken)
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Werken aan onroerend erfgoed
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.