Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 19/02/2020

Vermindering van onroerende voorheffing voor energiezuinige gebouwen

Beschrijving

U kunt vermindering krijgen van de onroerende voorheffing voor een energiezuinige woning of ander gebouw. Het E-peil bepaalt of een gebouw energiezuinig is of niet. Het E-peil van een gebouw wordt vastgelegd in een energieprestatiecertificaat, het EPC.

Aanvraagvoorwaarden

De vermindering kan toegekend worden voor nieuwbouw, voor verbouwingen die gelijkgesteld zijn met nieuwbouw en voor gebouwen die een ingrijpende energetische renovatie ondergaan.

Voor de toekenning van de vermindering maakt het niet uit of het gebouw bewoond is of niet, en het maakt evenmin uit of de bewoner eigenaar is van het gebouw of niet. Wel moet er altijd een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd zijn en het gebouw een voldoende laag E-peil hebben.

De vermindering kan toegekend worden voor een nieuwbouw of voor verbouwingen die gelijkgesteld worden met een nieuwbouw. Gelijkgesteld met een nieuwbouw zijn de volgende categorieën:

 • gebouwen die herbouwd werden na volledige afbraak;
 • casco verbouwing met een beschermd volume dat groter is dan 3.000 m³;
 • een verbouwing waarbij er een deel aan een gebouw toegevoegd is dat een apart perceelnummer met een apart kadastraal inkomen heeft gekregen. In dit geval geldt het E-peil enkele voor het nieuw bijgebouwd deel en kan de vermindering daar ook alleen voor toegekend worden.

De vermindering kan ook toegekend worden na ingrijpende energetische renovatie van een gebouw. Wat een ingrijpende renovatie is, wordt wettelijk vastgelegd in het Energiebesluit. Sinds 01/03/2017 is de definitie van “ingrijpend energetische renovatie” daarin gewijzigd en moet u dus aan andere voorwaarden voldoen.

Voor aanvragen vanaf 01/03/2017 gaat het om een functiewijziging met een beschermd volume groter dan 800 m², ofwel een renovatie waarbij:

 • minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen;
 • én minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd, voor zover het geen ontmanteling, gedeeltelijke herbouw of herbouw betreft.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de Vlaamse Belastingdienst (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

De vermindering wordt automatisch toegekend op uw aanslagbiljet. U moet er dus zelf niets voor doen.

De vermindering wordt toegekend vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil werd bepaald. Deze datum is vermeld onderaan het EPC. Als het certificaat bijvoorbeeld uitgereikt werd op 10/06/2017, zal de vermindering voor de eerste keer toegekend worden op het aanslagbiljet van 2018.

Als u meent dat de vermindering ten onrechte niet toegekend werd op uw aanslagbiljet, kan u bezwaar indienen bij de Vlaamse Belastingdienst. Stuur dan zeker een kopie van uw EPC en een kopie van de ontvangstmelding van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning mee.

Premiebedrag

Nieuwbouwwoningen met verlaagd E-peil

Voor bouwaanvragen vanaf 2016:

- korting van 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E30 en dit gedurende 5 jaar;
- korting van 100% op de onroerende voorheffing voor een E-peil van max E20 en dit gedurende 5 jaar.

Voor bouwaanvragen vanaf 2014:

- korting van 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E40 en dit gedurende 5 jaar;
- korting van 100% op de onroerende voorheffing voor BEN-woningen of een E-peil van max E30 en dit gedurende 5 jaar.

Voor bouwaanvragen vanaf 2013:

- korting van 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max E50 en dit gedurende 5 jaar (en max E40 voor bouwaanvragen vanaf 2014);
- korting van 100% op de onroerende voorheffing voor BEN-woningen of een E-peil van max E30 en dit gedurende 5 jaar.

Voor bouwaanvragen tot en met 2012 bedraagt de korting 20% van de jaarlijkse onroerende voorheffing voor woongebouwen met een E-peil van E60 of lager en 40% voor BEN-woningen of woongebouwen met een E-peil van E40 of lager. De vermindering is geldig gedurende 10 jaar. Indien u reeds over een energieprestatiecertificaat bouw beschikte voor 1 januari 2008 (met een E-peil onder E40 of E60), vangt de termijn van 10 jaar eveneens pas aan vanaf aanslagjaar 2009.

Opmerking

Indien het een project betreft waarbij door aanpassing van een bestaand gebouw een bijkomende EPB-eenheid gecreëerd wordt waarvan het E-peil in aanmerking komt voor vermindering van onroerende voorheffing, kan de vermindering slechts worden toegekend indien de bijkomende EPB-eenheid ook afzonderlijk kadastraal belast wordt (= apart KI). In de meeste gevallen dient bij het kadaster hiervoor een aanvraag te worden ingediend om van deze EPB-eenheid een afzonderlijk kadastraal inkomen te bekomen.

Ingrijpende energetische renovaties (enkel met bouwaanvraag vanaf 1/10/2016)


- Is het E-peil ten hoogste E90, dan bedraagt de vermindering 50% van de onroerende voorheffing gedurende 5 jaar. Deze vermindering geldt enkel nog voor aanvragen stedenbouwkundige vergunning tot en met 31/12/2019.
- Is het E-peil ten hoogste E60, dan bedraagt de vermindering 100% van de onroerende voorheffing gedurende 5 jaar.

Het toegekende E-peil moet betrekking hebben op het volledige gebouw.

Alleen het oorspronkelijk toegekende E-peil is bepalend voor het al dan niet toekennen van de vermindering. Als u na de vaststelling van het E-peil nog extra energiezuinige maatregelen neemt om een lager E-peil te bekomen en zodoende toch de vermindering te kunnen genieten, kan dat dus niet aanvaard worden.

Als de woning van eigenaar verandert, dan kan ook de nieuwe eigenaar voor de rest van de termijn de vermindering genieten. Voorbeeld: X verkrijgt in 2009 een E-peil van E60 voor zijn woning. Vanaf aanslagjaar 2010 tot en met aanslagjaar 2019 krijgt hij voor deze woning een vermindering van de onroerende voorheffing van 20%. In 2015 verkoopt X de woning aan Y. Y zal de vermindering van de onroerende voorheffing van 20% verder kunnen genieten voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019.

Contactinformatie

Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16
9300 Aalst
Telefoonnummer 1700 (gratis nummer)

U kan de Vlaamse Belastingdienst online contacteren via de optie 'Contacteer ons' van het digitaal loket..

U kunt ook terecht bij de loketten voor verkeersbelastingen en onroerende voorheffing.

Van toepassing in:

 • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren
 • Bedrijven
 • Verenigingen

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • huurder
 • opstalhouder
 • vruchtgebruiker
 • erfpachthouder
 • bedrijf
 • vereniging

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw bouwen
 • een woning/gebouw verbouwen

Werken

 • Energie en/of water besparen
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
 • Energiezuinige woning / passiefhuis / nul-energiewoning
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • De totale energievraag voor ruimteverwarming dient maximaal 15.00 kWh per geklimatiseerde vloeroppervlakte te bedragen
  • Bij een luchtdichtheidsproef van het passiefhuis (volgens NBN EN 13829) met een drukverschil tussen binnen- en buitenomgeving van 50 pascal dient het luchtverlies maximaal 60.00 % te bedragen van het volume van de woning per uur .
  • De woning die u bouwt dient een E-peil van maximaal 60.00 te hebben.
  • ?
   De passiefhuisstandaard is een kwaliteitsverklaring voor gebouwen afgeleverd door Passiefhuis-Platform vzw. Gebouwen die voldoen aan de passiefhuisstandaard hebben een brutoverbruik dat minder bedraagt dan 15 kWh per vierkante meter netto verwarmde vloeroppervlakte per jaar.
   De woning dient te voldoen aan de passiefhuisstandaard
   • ja
   • nee
  • De woning heeft na de werken een primair energieverbruik van maximaal 120.00 kWh/m²jaar
 • Verbouwen tot lage energiewoning / passiefhuis / nul-energiewoning
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.