Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 19/10/2016

Zuienkerke premie zonneboiler

Beschrijving

gemeentelijke subsidie voor de aankoop en installatie van een zonneboiler voor de regelmatig vergunde woningen of woongebouwen en die volledig op het grondgebied van de gemeente Zuienkerke zijn gelegen.

Aanvraagvoorwaarden

  De plaatsing moet geschieden door een erkend vakman, in overeenstemming met bestaande wetten, reglementen, verordeningen, gebruiken en regels van goed vakmanschap.
  De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager:
  de eigenaar van het gebouw
  de gebruiker of huurder van het gebouw mits de eigenaar het aanvraagformulier voor akkoord heeft ondertekend.
  De aanvraag tot subsidie moet ingediend worden bij het gemeentebestuur binnen een termijn van 3 maanden na factuurdatum.
  De aanvrager verbindt zich ertoe om de installatie goed te onderhouden. De installatie moet tenminste 10 jaar na de toekenning van de subsidie in goede staat van werking blijven op hetzelfde adres en kan onder geen beding verkocht of verwijderd worden. Om dit te controleren wordt door het gemeentebestuur een bevoegd persoon aangeduid. Deze persoon moet toegang krijgen tot de installatie. Controles ter plaatse zullen beperkt blijven tot het strikte minimum, enkel indien er aanleiding toe is en dit nadat de aanvrager schriftelijk op de hoogte is gebracht van dit bezoek.
  De bewoners van de woning of het woongebouw dienen er hun domicilie te hebben gevestigd.
  Indien aan één van deze voorwaarden niet voldaan is, zal van de toelagetrekkers een terugvordering worden geëist in evenredigheid met de nog resterende periode, te rekenen vanaf de vaststelling van de feiten.
  Indien de aanvrager van de subsidie ook huurder is van het betreffend gebouw, en de huurovereenkomst houdt op te bestaan binnen de 10 jaar na toekenning van de subsidie, dan zijn er twee mogelijkheden/ ofwel wordt de eigenaar van het gebouw ook eigenaar van de installatie. Op hem zijn dan de bepalingen in artikel 6 van toepassing/ ofwel wordt de installatie door de huurder meegenomen naar een nieuw adres. In dit geval blijven de bepalingen in artikel 6 voor hem van toepassing. Bij verhuis binnen de gemeente dient de installatie wel binnen een redelijke termijn te worden heropgestart.
  Dit besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2005 en blijft geldig tot herroeping.

Procedure

De subsidie wordt toegekend door het College van Burgemeester en Schepenen na voorlegging van een volledig ingevuld aanvraagformulier ter beschikking gesteld door de gemeente, na voorlegging van de factuur en na controle ter plaatse door een ambtenaar van de gemeente die zich kan vergewissen of de installatie wel degelijk uitgevoerd is. De aanvraag tot subsidie moet ingediend worden bij het gemeentebestuur binnen een termijn van 3 maanden na factuurdatum.

Premiebedrag

€ 250

  Deze subsidie komt boven op de bouw-en/of renovatiepremie verleend door de gemeente, indien dergelijke premie werd toegestaan.
  Deze subsidie komt boven op andere subsidies verleend door de hogere overheden of intercommunales.
  De subsidie kan slechts éénmaal per adres worden toegepast.

Contactinformatie

Ingrid Persyn
Gemeentebestuur Zuienkerke
Dienst Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Milieu
Tel.: 050/ 43 20 54
Fax: 050/ 43 20 59

Van toepassing in:

 • Zuienkerke

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • huurder
 • opstalhouder
 • vruchtgebruiker
 • erfpachthouder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen
 • een woning/gebouw bouwen
 • een woning/gebouw verbouwen

Deze steunmaatregel is voor de volgende gebouwen:

 • Woning
 • Afgelegen woning
 • Appartement

Werken

 • Zonneboiler
  • De premie moet ten laatste 3 maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens 10 jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • De zonnepanelen dienen geplaatst te worden volgens de regels van het goed vakmanschap, vastgelegd in de "leidraad voor de installatie van zonneboilers, technische voorlichting 212 van het WTCB".
   • ja
   • nee