Zilveren medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 18/10/2016

Blankenberge - verwervingspremie

Beschrijving

Het stadsbestuur van Blankenberge verleent een toelage voor de verwerving van een woning gelegen op het grondgebied van de stad, voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden in het huidig reglement bepaald.

Het stadsbestuur verleent een toelage voor de verwerving van een bestaande of nieuwe woning of voor de bouw van een woning.

Aanvraagvoorwaarden

Centrumgebied: Alle straten van Blankenberge gelegen in de zone die begrensd wordt door een lijn lopende van oost naar west als volgt: Charlierhelling – Malecotstraat – deel van de J. de Troozlaan – Steenstraat – deel van de Kerkstraat – deel van de de Smet de Naeyerlaan – deel van de Serg. De Bruynestraat – deel van de L. Dujardinstraat – Leopoldstraat – Leopoldhelling. Alle percelen en panden die in deze zone liggen, zoals geografisch weergegeven, vallen volgens dit premiereglement binnen het centrumgebied.
De Zeedijk is uitgesloten. (zie plan in het reglement)

Voorwaarden
 • Voorwaarden aanvrager: de toelage kan enkel aangevraagd worden door een natuurlijke eigenaar die aan alle hieronder vermelde punten voldoet :
  • het moet gaan om een jong gezin; De aanvrager is een natuurlijke persoon die op de referentiedatum minder dan 40 jaar oud is. Dit geldt ook voor de eventuele partner. De datum van de 40ste verjaardag is bepalend.
  • wettelijk of feitelijk samenwonenden moeten samen de toelage aanvragen; De aanvraag wordt ingediend ofwel door een natuurlijke persoon die alleenstaande is, of door natuurlijke personen die wettelijk of feitelijk samenwonen of in de nieuwe woning zullen samenwonen. In het tweede geval moeten zij beiden voldoen aan de voorwaarden voor het bekomen van de toelage.
  • de aanvrager en/of zijn/haar partner moet, gerekend vanaf de referentiedatum, volgens de gegevens van de bevolkingsdienst minstens drie jaar op het grondgebied van de gemeente gewoond hebben binnen een termijn van zes jaar vóór de referentiedatum. Wanneer de partner geen eigendomstitel heeft in de premiewoning, geldt dit enkel voor de aanvrager. De partner zonder eigendomstitel of een ander lid van het gezin kunnen hun bewoning in Blankenberge hiervoor niet in aanmerking laten nemen.
   Deze voorwaarde geldt niet voor een premiewoning gelegen in het centrumgebied.
  • de aanvrager heeft eerder nog geen verwervingspremie ontvangen; De aanvrager of zijn partner hebben nog niet eerder genoten van een verwervingspremie voor een andere woning op het grondgebied van de stad Blankenberge.
 • Voorwaarden woning: de toelage wordt verleend voor de verwerving van een bestaande of nieuwe woning of voor de bouw van een woning die aan alle hieronder vermelde punten voldoet :
  • ze moet als woning stedenbouwkundig vergund zijn en conform de vergunning uitgevoerd zijn of geacht worden stedenbouwkundig vergund te zijn; Dit moet blijken uit een onderzoek naar de stedenbouwkundig vergunde toestand uitgevoerd door de dienst stedenbouw, R.O. en milieu ofwel moet deze het voorwerp uitmaken van een nieuwe stedenbouwkundige aanvraag en vergunning. Het is toegelaten dat er nog werken moeten uitgevoerd worden om deze in overeenstemming te brengen met de stedenbouwkundige vergunning. De intentieverklaring op het aanvraagformulier moet dit bevestigen.
  • het moet gaan om de enige woning van de aanvrager en zijn/haar eventuele partner; De aanvrager en zijn/haar huidige partner, mogen alleen of samen geen andere woongelegenheid volledig in volle eigendom of in vruchtgebruik bezitten of in bezit gehad hebben gedurende 2 jaar vóór de referentiedatum. Dit moet blijken uit een attest af te leveren door het kantoor der Registratie en Domeinen.
  • ze moet na het betrekken bestemd zijn als woongelegenheid voor de permanente huisvesting van de aanvrager en zijn gezin; De woongelegenheid moet, eventueel na uitvoering van de werken, onmiddellijk permanent bewoond worden door de aanvrager en zijn gezin. Domiciliëring is een voorwaarde. Ingeval van verwerving van een bestaande woning, die (vrijwel) onmiddellijk kan in gebruik genomen worden:
  • De woning moet permanent bewoond worden door de aanvrager en zijn gezin binnen 1 jaar na de referentiedatum.
   Ingeval van verwerving van een woning, die nog niet instapklaar is, nl. ofwel nog moet opgericht worden, ofwel nog moet verbouwd worden tot een volwaardige eengezinswoning:
   De woning moet permanent bewoond worden door de aanvrager en zijn gezin binnen 3 jaar na de referentiedatum .

Procedure

de verwervingspremie wordt als volgt aangevraagd:
 • Voor het verkrijgen van de verwervingspremie moet een aanvraag ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen door middel van een formulier ter beschikking gesteld door het stadsbestuur. De premie kan aangevraagd worden van zodra de lenings- of aankoopakte verleden zijn of een gelijkwaardig contract getekend is, tot maximum 6 maanden na deze datum.
 • Voor het verkrijgen van de vervolgpremie moet de premiegerechtigde na de vordering van de jaarlijkse onroerende voorheffing door het Vlaams Gewest een eenvoudige aanvraag richten aan ons bestuur met de volgende bewijsstukken :
  • aanslagbiljet onroerende voorheffing van het betreffende dienstjaar, in te dienen binnen 2 maanden na ontvangstdatum;
  • attest van het Kantoor der Registratie en Domeinen met bewijs van enige eigendom;
 • de premie wordt principieel toegekend: de premie wordt principieel toegekend op basis van het voorleggen van de lenings- of aankoopakte of het gelijkwaardig contract. Wanneer wordt vastgesteld dat aan alle aanvankelijke voorwaarden wordt voldaan, wordt aan de aanvrager kenbaar gemaakt dat hij principieel in aanmerking komt voor de gemeentelijke verwervingspremie. In een latere fase worden nog de aanvullende voorwaarden gecontroleerd. Indien voor uitvoering van de werken een stedenbouwkundige vergunning vereist is, kan de premie pas principieel toegekend worden wanneer de stedenbouwkundige vergunning verleend is.


Voorwaarden, verbintenissen en terugbetaling
 • controle gegevens: De aanvrager geeft toestemming aan de gemeentelijke ambtenaar om alle onderzoeken te laten verrichten voor, tijdens en na de procedure van de premieaanvraag, voor het controleren van de verstrekte gegevens. Weigering van medewerking aan het onderzoek brengt verval van het recht op toelage mede.
  Het niet verstrekken van de nodige gegevens voor controle of het opgeven van onjuiste gegevens, brengt verval van het recht op toelage of beperking van het toelagebedrag mee.
 • terugvordering startpremie: De startpremie wordt teruggevorderd, vermeerderd met 15% administratiekosten, indien blijkt dat niet voldaan wordt aan de voorwaarden inzake bewoning
 • terugvordering totale premie: De aanvrager verbindt er zich toe het bedrag van de totale premie, nl. startpremie en reeds uitbetaalde vervolgpremie, vermeerderd met 15% administratiekosten, terug te betalen indien hij de woning verkoopt of vervreemdt, de bestemming van de woongedeelten wijzigt, de woongelegenheid opsplitst of de woongelegenheid niet zelf bewoont tot en met het dienstjaar van de 5de opeenvolgende vervolgpremie, beschreven in artikel 5.3.1.*B of 5.3.2.*B. Deze verbintenis wordt aangegaan tot 31 december van het dienstjaar waarin volgens de gegevens van het premiedossier voor de 5de opeenvolgende keer onroerende voorheffing wordt gevorderd.
 • Uitzonderingen hierop: In onderstaand geval wordt de vervolgpremie stopgezet en wordt de helft van de startpremie teruggevorderd:

Premiebedrag

bedrag van de toelage en uitbetaling in 2 fasen :
 • voor woningen binnen het centrumgebied :
  • A. een startpremie van € 4 000,00 wordt uitbetaald na het verlijden van de lenings- of aankoopakte, of het ondertekenen van het gelijkwaardig contract, als eerste tegemoetkoming bij de verwerving. Deze startpremie wordt na de principiële toekenning definitief toegekend en uitbetaald
  • B. de vervolgpremie : gedurende 5 opeenvolgende jaren wordt 75% van de onroerende voorheffing voor de betreffende woning terugbetaald, met een maximum van € 800,00 per jaar.
 • voor woningen op het grondgebied van Blankenberge buiten het centrumgebied :
  • A. een startpremie van € 2 000,00 wordt uitbetaald na het verlijden van de lenings- of aankoopakte, of het ondertekenen van het gelijkwaardig contract, als eerste tegemoetkoming bij de verwerving. Deze startpremie wordt na de principiële toekenning definitief toegekend en uitbetaald
  • B. de vervolgpremie : gedurende 5 opeenvolgende jaren wordt 75% van de onroerende voorheffing voor de betreffende woning terugbetaald, met een maximum van € 800,00 per jaar.

Contactinformatie

Vicky Kisz
Stedenbouw RO en Milieu
JF Kennedyplein 1
8370 Blankenberge
tel : 050 43 57 07

Van toepassing in:

 • Blankenberge

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen
 • een woning/gebouw bouwen

Deze steunmaatregel is voor de volgende gebouwen:

 • Woning
 • Afgelegen woning
 • Appartement