Zilveren medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 29/07/2016

Mortsel - Starterspremie voor de eerste woning

Beschrijving

Om jonge gezinnen met beperkte financiële mogelijkheden te ondersteunen in de aankoop van een eerste en enige woning in Mortsel, wordt een premie toegekend die bedoeld is als tussenkomst in de aankoopkosten voor de particuliere personen die een woning aankopen.

Aanvraagvoorwaarden

Voorwaarden m.b.t. de aanvrager:
 • De aanvrager is een natuurlijke persoon die op de referentiedatum jonger dan 36 jaar is. Dit geldt ook voor de eventuele partner. De datum van de 36e verjaardag is bepalend.
 • De aanvraag wordt ingediend ofwel door een natuurlijke persoon die alleenstaand is, of door natuurlijke personen die wettelijk of feitelijk samenwonen of in de nieuwe woning zullen samenwonen. In geval van wettelijk of feitelijk moeten zij beiden voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de premie.
 • Minstens één van de partners moet, gerekend vanaf de referentiedatum, volgens de gegevens van de dienst bevolking minstens 3 jaar op het grondgebied van Mortsel gewoond hebben in de periode van de 6 voorbije jaren.
 • Het netto belastbaar inkomen van 2 jaar voor de aanvraagdatum van de aanvrager en van de persoon met wie hij/zij wettelijk of feitelijk samenwoont mag niet meer bedragen dan 45.000 euro, vermeerderd met 2.500 euro per persoon ten laste.


Voorwaarden m.b.t. de woning:
 • De woning moet stedenbouwkundig vergund zijn en conform de vergunning uitgevoerd zijn of geacht worden stedenbouwkundig vergund te zijn. Dit moet blijken uit een onderzoek naar de stedenbouwkundige toestand uitgevoerd door de dienst Stedenbouwkundige Vergunningen, ofwel moet deze het voorwerp uitmaken van een nieuwe stedenbouwkundige aanvraag en vergunning.
 • De aanvrager en zijn/haar huidige partner mogen alleen of samen geen andere woongelegenheid in eigendom of in vruchtgebruik gehad hebben gedurende hun leven. Dit moet blijken uit een attest afgeleverd door de Ontvanger der Registratie van de sector waarbinnen het te verwerven goed gelegen is.
 • De aankoopprijs van de woning mag niet meer bedragen dan 270.000 euro.
 • De woongelegenheid moet binnen het jaar na de aanvraag van de premie permanent bewoond worden door de aanvrager en desgevallend zijn gezin.

Procedure

Voor het verkrijgen van de premie moet een aanvraag ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen door middel van het aanvraagformulier dat door de stad ter beschikking wordt gesteld.

De premie kan aangevraagd worden zodra de lenings- of aankoopakte verleden is en dit tot maximum 6 maanden na deze datum. Enkel lenings- of aankoopaktes vanaf 01 januari 2014 komen in aanmerking.

De premie wordt principieel toegekend op basis van het voorleggen van de lenings- of aankoopakte. Wanneer wordt vastgesteld dat aan alle voorwaarden is voldaan wordt aan de aanvrager kenbaar gemaakt dat hij/zij principieel in aanmerking komt voor de stedelijke verwervingspremie. In een latere fase worden de aanvullende voorwaarden gecontroleerd.

De uitbetaling gebeurt door de stad Mortsel, tot uitputting van de kredieten die hiervoor ter beschikking staan. Na uitputting van de hiervoor bestemde kredieten worden geen aanvragen meer aanvaard. Na uitputting van de hiervoor bestemde jaarlijkse kredieten worden de aanvragen chronologisch op een wachtlijst geplaatst. De aanvragers worden gevraagd hun aanvraag te bevestigen voor aanvang van het volgende jaar.

Premiebedrag

De premie bedraagt 1.000 euro, vermeerderd met 250 euro per persoon ten laste, met een totaal maximum van 2.000 euro, en wordt uitbetaald indien blijkt dat aan alle voorwaarden uit dit reglement is voldaan en in het bijzonder de bewoning van de betrokken woning.

Contactinformatie

Paul Deweer

Van toepassing in:

 • Mortsel

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • huurder
 • opstalhouder
 • vruchtgebruiker
 • erfpachthouder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen