Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 22/07/2016

Waregem - stedelijke bouwpremie

Beschrijving

De stad Waregem verleent een nieuwbouwpremie aan de natuurlijke personen die op het grondgebied van de stad Waregem :

  een nieuwe woning bouwen
  een nieuwe woning of appartement aankopen onder BTW stelsel van een nog nooit bewoonde woning of appartement
  een woning van een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen

Aanvraagvoorwaarden

  de stedenbouwkundige vergunning voor de nieuwbouw moet verleend zijn na 25 december 1999;
  de premie kan enkel voor een halfopen of een gesloten woning worden aangevraagd. Een appartement wordt gelijkgesteld met een gesloten woning;
  de bouwpercelen moeten kleiner of gelijk zijn aan 500m² voor een halfopen bebouwing en 400m² voor een gesloten bebouwing. Een aanpalend perceel dat eveneens behoort tot dezelfde bouwheer wordt meegerekend in de grondoppervlakte;
  de premieaanvrager mag in de twee jaar die de datum van aanvraag voorafgaan, geen andere woning in volle eigendom of in vruchtgebruik hebben gehad, tenzij het gaat om de woning die wordt gesloopt om een nieuwe woning op te richten;
  het maximum gezamenlijk netto-belastbaar inkomen, van 2 jaar voor het betrekken van de woning of de laatste factuurdatum, van de premieaanvrager en de persoon met wie hij feitelijk samenwoont mag voor het jaar 2009 maximum 42.000 euro bedragen te verhogen met 1.000 euro per persoon ten laste;
  er is geen cumulatie mogelijk met andere stedelijke huisvestingspremies.


Procedure

De aanvraag dient te geschieden op de daartoe bestemde formulieren en aangevuld met een attest van de registratie, een afschrift van het aanslagbiljet van de belastingsberekening, een uittreksel uit het bevolkingsregister en eventueel een attest van invaliditeit.
Bij de aanvraag moet een attest van de registratie, een afschrift van het aanslagbiljet van de belastingsberekening, een uittreksel uit het bevolkingsregister en eventueel een attest van invaliditeit gevoegd worden.

Premiebedrag

500 euro + 250 euro per persoon ten laste + 500 euro voor het slopen van een bestaande woning

Contactinformatie

ruimtelijke ordening
Gemeenteplein 2,
8790 Waregem
Tel: 056 62 12 88
Fax: 056 62 12 84

Van toepassing in:

 • Waregem

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • huurder
 • opstalhouder
 • vruchtgebruiker
 • erfpachthouder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen
 • een woning/gebouw bouwen

Deze steunmaatregel is voor de volgende gebouwen:

 • Woning
 • Afgelegen woning
 • Appartement