Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 28/06/2016

Oostende - premie voor het kopen van een eerste woning

Beschrijving

Om jonge gezinnen met beperkte financiële mogelijkheden te ondersteunen in de aankoop van een eerste en enige woning op het grondgebied van Oostende, wordt binnen de perken van het daartoe ingeschreven krediet op het stedelijke budget een premie toegekend die bedoeld is als tussenkomst in de aankoopkosten voor de particuliere personen die op het grondgebied van Oostende een woning aankopen.

Het stadsbestuur verleent een premie voor de verwerving van een bestaande woning of de aankoop van een nieuw te bouwen sociale koopwoning.

Aanvraagvoorwaarden

 • De aanvrager is een natuurlijke persoon die op de referentiedatum minder dan 35 jaar oud is. Dit geldt ook voor de eventuele partner. De datum van de 35e verjaardag is bepalend.
 • De aanvraag wordt ingediend ofwel door een natuurlijke persoon die alleenstaand is, of door natuurlijke personen die wettelijk of feitelijk samenwonen of in de nieuwe woning zullen samenwonen. In het tweede geval moeten zij beiden voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de premie.
 • Minstens 1 van de partners moet, gerekend vanaf de referentiedatum, volgens de gegevens van de dienst bevolking minstens 10 jaar onafgebroken op het grondgebied van Oostende gewoond hebben vóór de referentiedatum.
 • De premie kan aan dezelfde premieaanvrager geen tweede maal toegekend worden.
 • Het netto belastbaar inkomen van 2 jaar voor de aanvraagdatum van de premieaanvrager en van de persoon met wie hij/zij wettelijk of feitelijk samenwoont mag niet meer bedragen dan 53.030,00 euro, vermeerderd met 2970,00 per persoon ten laste. Voor een alleenstaande bedraagt het maximale inkomen 37.130,00 euro.
 • De woning moet stedenbouwkundig vergund zijn en conform de vergunning uitgevoerd zijn of geacht worden stedenbouwkundig vergund te zijn. Dit moet blijken uit een onderzoek naar de stedenbouwkundige toestand uitgevoerd door de dienst Stedenbouwkundige Vergunningen, ofwel moet deze het voorwerp uitmaken van een nieuwe stedenbouwkundige aanvraag en vergunning.
 • De aanvrager en zijn/haar huidige partner mogen alleen of samen geen andere woongelegenheid in eigendom of in vruchtgebruik gehad hebben gedurende hun leven. Dit moet blijken uit een attest afgeleverd door de Ontvanger der Registratie van de sector waarbinnen het te verwerven goed gelegen is.
 • De woongelegenheid moet binnen het jaar na de aanvraag van de premie permanent bewoond worden door de aanvrager en zijn gezin. Domiciliëring is een voorwaarde. In geval van een nieuw op te richten woning bedraagt deze termijn 2 jaar.

Procedure

Aanvraagprocedure:
 • Voor het verkrijgen van de verwervingspremie moet een aanvraag ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen door middel van het aanvraagformulier dat door de stad ter beschikking wordt gesteld.
 • De premie kan aangevraagd worden zodra de lenings- of aankoopakte verleden is en dit tot maximum 6 maanden na deze datum. Enkel lenings- of aankoopaktes vanaf 01 januari 2012 komen in aanmerking.
 • De premie wordt principieel toegekend op basis van het voorleggen van de lenings- of aankoopakte. Wanneer wordt vastgesteld dat aan alle voorwaarden is voldaan wordt aan de aanvrager kenbaar gemaakt dat hij/zij principieel in aanmerking komt voor de stedelijke verwervingspremie. In een latere fase worden de aanvullende voorwaarden gecontroleerd.
 • Indien voor uitvoering van de werken een stedenbouwkundige vergunning vereist is, kan de premie pas principieel toegekend worden wanneer de stedenbouwkundige vergunning verleend is.


Na ontvangst van de premie:
 • De aanvrager geeft toestemming aan de stedelijke administratie om alle onderzoeken te verrichten voor het controleren van de verstrekte gegevens. Weigering van medewerking aan het onderzoek brengt verval van het recht op de premie mee. Het niet verstrekken van de nodige gegevens voor de controle of het opgeven van onjuiste gegevens brengt verval met de premie mee.
 • De premie wordt teruggevorderd, vermeerderd met 10% administratiekosten indien blijkt dat niet is voldaan aan de voorwaarden inzake bewoning.
 • De aanvrager verbindt er zich toe het totale bedrag van de premie, vermeerderd met 10% administratiekosten, terug te betalen indien hij/zij de woning verkoopt of vervreemdt binnen een termijn van 10 jaar te rekenen vanaf de datum van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen tot definitieve toekenning van de premie, de bestemming van de woongedeelten wijzigt, de woongelegenheid opsplitst of de woongelegenheid niet zelf bewoont.

Premiebedrag

De premie bedraagt 5000,00 euro en wordt uitbetaald indien blijkt dat aan alle voorwaarden uit dit reglement is voldaan.

Contactinformatie

Erika Deschacht
Huisvesting
Vindictivelaan 1
8400 Oostende
tel : 059/80.55.00
fax : 059/32.01.50

Van toepassing in:

 • Oostende

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen

Werken

 • Gevel
  • De premie moet minstens 1 maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De gevel(s) die worden gerenoveerd dienen zichtbaar te zijn vanop het openbaar domein
   • ja
   • nee