Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 28/06/2016

Ieper - gemeentelijke premie aankoop van sociale woning

Beschrijving

Gemeentelijke premie voor het kopen van een woning gebouwd door een sociale bouwmaatschappij

Aanvraagvoorwaarden

Voor wie?
De aanvragers die aan de voorwaarden voldoen om een sociale woning te kopen. Het College van Burgemeester en Schepenen onderzoekt iedere aanvraag en beslist erover. De uitbetaling van de premies wordt afhankelijk gesteld van de beschikbare kredieten op de stadsbegroting.

Voorwaarden:
Het bewijs hiervoor is een voor eensluidend verklaarde kopie van de aankoopakte van de woning. De aanvraag moet worden ingediend binnen het jaar na de datum van het verlijden van de aankoopakte bij de notaris. Ze moet worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen. In het stadhuis (dienst huisvesting - eerste verdieping) liggen aanvraagformulieren gratis ter beschikking.

Procedure

Volgende documenten moeten bij de aanvraag worden gevoegd:

  een attest afgeleverd door de verkopende sociale bouwmaatschappij waarin zijn vermeld: de datum van het verlijden van de aankoopakte bij de notaris en een verklaring waaruit blijkt dat betrokkene aan al zijn financiële verplichtingen heeft voldaan;
  een attest van de kinderbijslag.

Premiebedrag

Het stadsbestuur verleent een toelage van 1.000 euro, te verhogen met 125 euro per persoon ten laste, voor de aankoop van een woning gelegen op het grondgebied van de stad Ieper en gebouwd door een erkende sociale huisvestingsmaatschappij.
Als persoon ten laste wordt beschouwd:

  het inwonend kind dat op de aanvraagdatum geen 18 jaar is of waarvoor op dezelfde datum aan de aanvrager kinderbijslag of wezenrente wordt uitbetaald;
  iemand die, op voorlegging van bewijzen, door de minister wordt beschouwd als zijnde ten laste: de aanvrager en elk familielid met een handicap van meer dan 66% dat deel uitmaakt van zijn gezin en met hem de premiewoning betrekt of zal betrekken.

Contactinformatie

Isabel Devos
Huisvesting
gemeenteplein 34
8900 Ieper
tel : 057 239 271
fax : 057 239 278

Van toepassing in:

 • Ieper

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen