Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 18/12/2017

Vlaamse erfgoedpremie

Beschrijving

Je kan een erfgoedpremie aanvragen voor werken aan beschermd onroerend erfgoed, goederen in de overgangszone bij beschermd erfgoed en goederen in een erfgoedlandschap.

Opgelet: vanaf donderdag 10 december 2020 kan je geen aanvragen meer indienen voor een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure of voor een meerjarenpremieovereenkomst. Deze mogelijkheid wordt dan geschorst. Je kan wel nog een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure of een onderzoekspremie aanvragen, aan deze procedures wijzigt er niets.

Aanvragen die vóór 10 december worden ingediend en die ontvankelijk verklaard kunnen worden, vallen niet onder de schorsing.

Aanvraagvoorwaarden

Je kan een erfgoedpremie aanvragen voor:

- regulier onderhoud, als deze werken opgenomen zijn in de vastgestelde lijst van forfaitaire werkzaamheden, bijvoorbeeld het schilderen van ramen, het herstellen van pannen aan het dak, het snoeien van bomen;
- werken in functie van behoud en herwaardering van de erfgoedkenmerken en elementen, bijvoorbeeld steenvervanging, steenversteviging, vervangen van dakbedekking, een behandeling tegen opstijgend vocht, ruimen van waterpartijen, herstel van oeverbeschoeiing, heraanplanten van een historische dreef.

In bepaalde situaties kan je ook een erfgoedpremie aanvragen voor bepaalde werken die niet op onderhoud of restauratie gericht zijn, namelijk voor:

- energiebesparende maatregelen vermeld in een energieaudit onroerend erfgoed, bijvoorbeeld dakisolatie, vloerisolatie, het plaatsen van dubbel glas;
- beveiligingswerken en werken en diensten opgelegd door andere regelgeving, bijvoorbeeld brandveiligheid.

Voor erkend open erfgoed kan je een bijkomende premie van 20% aanvragen voor ontsluitingswerken gericht op een verbeterde inhoudelijke of fysieke ontsluiting van het beschermd goed.

Vraag je een erfgoedpremie aan, dan kan je voor dezelfde werken geen vermindering van de personenbelasting of verlaging van het verkooprecht of de schenkbelasting aanvragen.

Bekijk alle details in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met het agentschap Onroerend Erfgoed (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Er zijn twee procedures:

- de eenvoudige standaardprocedure, waarbij maximaal 25.000 euro van de aanvaarde kostenraming in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de premie;
- de complexere bijzondere procedure, waarbij ook hogere bedragen in aanmerking worden genomen.

Elke procedure kent een verschillend verloop en verschillende voorwaarden. Bekijk alle details in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met het agentschap Onroerend Erfgoed (zie contactgegevens aanbieder).

Premiebedrag

Hoeveel de premie bedraagt hangt onder meer af van het type erfgoed en het type eigenaar.

Een erfgoedpremie kan ook op forfaitaire basis worden aangevraagd, zowel bij de standaard- als bij de bijzondere procedure. De premie wordt dan niet toegekend op basis van offertes, maar volgens vaste bedragen. Dat kan bijvoorbeeld interessant zijn als je de werken zelf wil uitvoeren. Wij komen ter plaatse vaststellen of de werken uitgevoerd zijn volgens de regels van de kunst.

Bekijk alle details over de verschillende premiepercentages op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed .

Contactinformatie

Agentschap Onroerend Erfgoed
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 5
1000 Brussel
02 553 16 50
info@onroerenderfgoed.be

Of contacteer de provinciale diensten.

Van toepassing in:

 • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren
 • Bedrijven
 • Landbouwers/tuinbouwers
 • OCMW's
 • Scholen
 • Verenigingen

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • huurder
 • opstalhouder
 • vruchtgebruiker
 • erfpachthouder
 • bedrijf
 • vereniging
 • instelling
 • school
 • OCMW
 • landbouwer/tuinbouwer

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw verbouwen

Werken

 • Werken aan onroerend erfgoed
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.