Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 18/08/2016

Alken - premie voor hernieuwbare energie (warmtepompboiler)

Beschrijving

Wanneer u een warmtepompboiler plaatst, kan u van de gemeente een premie bekomen

Aanvraagvoorwaarden

 • Warmtepompsystemen en combiwarmtepompsystemen worden geïnstalleerd volgens de ‘Code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw’, uitgegeven door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie (ANRE)
 • De subsidie voor warmtepompboilers wordt toegekend op voorwaarde dat de COP van de warmtepompboiler minstens 2 bedraagt, gemeten volgens EN 255-3.
 • de aanvrager mag geen andere woning in eigendom of vruchtgebruik hebben

Procedure

De aanvraag dient te worden ingediend bij het gemeentebestuur van Alken op een door de gemeente ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

De aanvraag tot subsidie gebeurt in twee stappen, zodat de aanvrager nog voor de investeringsbeslissing (dus voor de bestelling) zekerheid heeft over de subsidie.

De aanvrager dient het aanvraagformulier samen met een gedetailleerde offerte in bij het gemeentebestuur. Binnen de 30 werkdagen wordt de aanvrager schriftelijk door het gemeentebestuur in kennis gesteld of de subsidie al dan niet werd goedgekeurd.

Indien de subsidieaanvraag werd afgewezen, blijkt de reden tot weigering (bijvoorbeeld omdat de budgetten voor dat jaar uitgeput zijn, of omdat de offerte niet beantwoordt aan de voorschriften van dit reglement, of omdat er onvoldoende garanties zijn voor de kwaliteit) duidelijk uit de motieven van het schrijven van het gemeentebestuur. Indien de subsidieaanvraag werd afgewezen kan er steeds een nieuwe aanvraag worden ingediend voor zover rekening gehouden werd met de motivering van de vorige weigering.

Indien de subsidie principieel werd goedgekeurd meldt het gemeentebestuur de goedkeuring aan de aanvrager. Vanaf het moment van ontvangst van de beslissing van het gemeentebestuur kan worden overgegaan tot de uitvoering van de installatie.

De aanvrager kan de facturen pas indienen bij de milieudienst nadat de installatie volledig is uitgevoerd volgens de offerte en bedrijfsklaar is. De mogelijkheid tot het indienen van facturen vervalt 12 maanden na de principiële goedkeuring van het gemeentelijke subsidiedossier.

De subsidie zal binnen een redelijke termijn na het indienen van de facturen worden uitbetaald na beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht om uitbetaling van subsidie te weigeren of uit te stellen indien de installatie niet beantwoordt aan de offerte. Bij deze beslissing zal het college zich laten leiden door het rapport dat opgesteld werd na een bezoek ter plaatse door een bevoegde persoon die door het gemeentebestuur werd aangeduid. De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

De aanvrager verbindt zich ertoe om de installatie goed te onderhouden. De installatie moet tenminste 10 jaar na de toekenning van de subsidie in goede staat van werking blijven op hetzelfde adres en kan onder geen beding binnen deze termijn verwijderd worden.

Indien aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, zal van de aanvrager een terugvordering worden geëist in evenredigheid met de nog resterende termijn, te rekenen vanaf de vaststelling van de feiten.

De gemeente kan de in het eerste lid vermelde voorwaarden desgewenst laten controleren door een daartoe bevoegde dienst die hiermee door het gemeentebestuur werd belast. Deze dienst moet toegang krijgen tot de installatie. Bijkomende controles buiten de eerste controle na opstart zullen enkel plaatsvinden nadat de aanvrager schriftelijk op de hoogte is gebracht van een bijkomende controle en motivering.

Premiebedrag

deze subsidie kan slechts eenmaal per adres en slechts voor 1 installatie worden toegekend: ofwel voor zonneboiler, ofwel voor een warmtepompinstallatie - de subsidies bedragen : €175 voor zonneboiler en €250 voor een warmtepomp

Contactinformatie

Milieu/duurzaam beleid Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken
011-59.99.51
milieu@alken.be

Van toepassing in:

 • Alken

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • huurder
 • opstalhouder
 • vruchtgebruiker
 • erfpachthouder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw bouwen
 • een woning/gebouw verbouwen

Deze steunmaatregel is voor de volgende gebouwen:

 • Woning
 • Afgelegen woning
 • Appartement

Werken

 • Warmtepompboiler
  • De premie moet minstens 1 maand voor de werken aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens 10 jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • De COP dient gemeten te zijn volgens:
   • de \'standaard rating conditions\' van EN 14511 voor vloerverwarming of gelijkwaardig
   • EN 255-3
  • De warmtepomp dient geplaatst te worden:
   • volgens de Code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw, uitgegeven door het Vlaamse Energie Agentschap (VEA)
   • op een andere manier
  • De warmtepomp dient een prestatiecoëfficiënt (COP) van minstens 2.00 te hebben.