Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 19/01/2018

Vlaamse Verzekering gewaarborgd wonen (2019)

Beschrijving

Wie een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kan zich met de verzekering gewaarborgd wonen kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Zo helpt de Vlaamse overheid u uw lening af te betalen als u een tijd niet kunt werken.

Aanvraagvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de gratis verzekering mag u geen andere verzekering tegen inkomensverlies hebben van de Vlaamse overheid.

Op het moment van de aanvraag moet elke partner aan een aantal voorwaarden voldoen. Als de ene partner aan de voorwaarden voldoet en de andere niet, dan is enkel die ene partner door de verzekering gedekt.

Beroepsactiviteit

U bent volledig arbeidsgeschikt en u oefent een beroepsactiviteit uit. U bent al minstens 12 opeenvolgende maanden aan het werk:

- als werknemer met een contract van onbepaalde duur (voltijds of deeltijds);
- als werknemer met een tijdelijk contract (voltijds of deeltijds) waarvan minstens één jaar bij uw huidige werkgever (uitzendarbeid komt niet in aanmerking);
- als zelfstandige in hoofdberoep.

Er mag in die 12 maanden wel een onderbreking zijn door ziekten van beperkte duur (maximaal 15 werkdagen) en/of het wettelijk zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof,...

Personeel uit het onderwijs moet 12 maanden tewerkstelling aantonen (voltijds of deeltijds), niet noodzakelijk in dezelfde school. De grote vakantieperiode telt niet mee voor die 12 maanden, maar wordt ook niet als onderbreking beschouwd. Maar er mogen geen 'werkloze' dagen in die 12 maanden zitten.

Lening

U moet een hypothecaire lening afgesloten hebben voor:

- het bouwen van een woning;
- het kopen van een woning;
- het kopen en renoveren van een woning;
- het renoveren van een woning (een bijkomende lening voor verbouwingswerken of uitbreidingswerken kan ook).

U moet de verzekering aanvragen binnen het jaar nadat de kredietinstelling het geld (of een deel van het geld) aan u ter beschikking stelt (eerste kapitaalsopname).

Bij nieuwbouw geldt de datum waarop het geld voor het bouwen van de woning ter beschikking gesteld wordt. Onder bepaalde voorwaarden kan ook de lening voor de bouwgrond mee verzekerd worden. Neem hiervoor contact op met Wonen-Vlaanderen.

Het geleende bedrag is:

- minimaal 50.000 euro voor het bouwen, het kopen of het kopen en renoveren van een woning;
- minimaal 25.000 euro voor de renoveren van uw woning.

Volgende leningen komen niet in aanmerking voor de verzekering:

- een herfinanciering van een bestaande lening, wanneer men nog geen verzekering had (wanneer men al een verzekering had, blijft deze gewoon verder lopen);
- een lening om een andere lening te financieren;
- een lening om alleen een bouwgrond aan te kopen.

Woning

De woning moet:

- uw enige woning zijn (u bent geen volle eigenaar van een andere woning);
- uw hoofdverblijfplaats zijn of uw hoofdverblijfplaats worden. De (vermoedelijke) datum moet u op het aanvraagdocument vermelden.
Let wel: u kunt pas een tegemoetkoming krijgen vanaf het moment dat u in de woning woont;
- in het Vlaamse Gewest liggen.

De geschatte verkoopwaarde (zonder registratierechten of btw) van de woning + bouwgrond (ook bij nieuwbouw) door de bank is niet hoger dan:

- 320.000 euro voor woningen in het Vlaamse Gewest;
- 368.000 euro voor woningen in het Vlabinvestgebied.

Inkomensgrenzen

Er zijn geen inkomensgrenzen voor:

- de aankoop van een woning;
- de aankoop van een woning en renovatiewerken;
- renovatiewerken.

Er zijn wel inkomensgrenzen voor een nieuwbouw waarbij de bouwvergunningsaanvraag dateert van vóór 1 januari 2012 en het peil van het primair energieverbruik van de woning hoger is dan E70. In dat geval mag uw inkomen niet hoger zijn dan:

- 43.870 euro voor een alleenstaande;
- 62.670 euro voor wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.510 euro per persoon ten laste;
- 62.670 euro voor een alleenstaande persoon met een persoon te laste, te verhogen met 3.510 euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de dienst Verzekering Gewaarborgd Wonen (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Vraag de verzekering gewaarborgd wonen aan, binnen het jaar na de eerste kapitaalsopname van uw lening (poststempel geldt als bewijs). Gebruik hiervoor het aanvraagformulier en de toelichtingsbrochure of bestel ze beide op vlaanderen.be of via het gratis nummer 1700. Als u een partner (medeontlener) hebt, moet u slechts één aanvraagformulier invullen.

U ontvangt binnen de 2 weken na de ontvangst van uw aanvraag een bevestiging. 30 dagen later ontvangt u een tweede brief, waarin men bevestigt of uw dossier volledig is of bijkomende documenten moeten bezorgd worden. Zodra uw dossier volledig is, volgt een beslissing binnen de 90 dagen.

Als u tot de verzekering wordt toegelaten, dan bent u voor 10 jaar verzekerd vanaf de datum waarop Wonen-Vlaanderen uw aanvraag heeft ontvangen.

Tegemoetkoming

Als u verzekerd bent en u valt zonder werk, dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen. Vanaf de aanvraag geldt er telkens een wachtperiode van 3 maanden.

- u kunt pas een tegemoetkoming in de aflossing van uw lening krijgen, als u kunt aantonen dat u minimaal 3 maanden ononderbroken arbeidsongeschikt of onvrijwillig en volledig werkloos bent;
- de tegemoetkoming werkt niet met terugwerkende kracht. Voor de wachttermijn krijgt u dus geen tegemoetkoming.

Alle informatie om een tegemoetkoming aan te vragen vindt u in de verzekeringspolis die u van Ethias hebt ontvangen. U kunt ook contact opnemen met Ethias.

Herfinanciering

Bij een herfinanciering loopt de verzekering die u al had gewoon door. U hoeft niets te doen.

Had u nog geen verzekering gewaarborgd wonen aangevraagd voor uw lening, dan kunt u die bij een herfinanciering van die lening ook niet meer krijgen.

Premiebedrag

Het gaat niet om een premie maar om een gratis verzekering tegen inkomensverlies.

Het bedrag dat u ontvangt wanneer u werkloos of arbeidsongeschikt wordt is afhankelijk van

- uw maandelijkse afbetaling;
- en de duur van de werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

De tegemoetkoming bedraagt:

- maximaal 500 euro per maand;
- maximaal 600 euro per maand als u leent voor nieuwbouw, uw woning een primair energieverbruik heeft onder of gelijk aan de E70-norm en uw belastbaar inkomen onder de inkomensgrenzen valt.

Het bedrag vermindert naarmate men langer een tegemoetkoming krijgt.

Uitbetalingen

De tegemoetkoming wordt maandelijks rechtstreeks aan uw kredietinstelling uitbetaald.

U kunt maximaal 36 maanden een tussenkomst krijgen. Als er een onderbreking zit in de periode van de werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, dan worden de verschillende periodes opgeteld.

Bij onvrijwillige werkloosheid hebt u recht op de tegemoetkomingen gedurende maximaal 18 opeenvolgende maanden. Om in aanmerking te komen voor een volgende periode van tegemoetkomingen, moet u opnieuw minimaal 3 maanden voltijds of deeltijds gewerkt hebben.

De einddatum van de verzekeringspolis heeft geen effect hebben op de periode van tegemoetkoming. Dat zijn twee afzonderlijke termijnen. Zo lang de verzekeringstermijn loopt (maximum 10 jaar), kunt u de tegemoetkoming aanvragen, maar het is perfect mogelijk dat u de maandelijkse tegemoetkoming nog ontvangt wanneer de einddatum van de polis is verstreken, zolang er aan de voorwaarden is voldaan.

De verzekeringskosten worden door het Vlaamse gewest gedragen: als aanvrager hoeft u dus geen premie te betalen!

Contactinformatie

Verzekering Gewaarborgd Wonen
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel
vgw.wonen@vlaanderen.be
1700 (gratis nummer)

Van toepassing in:

  • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

  • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

  • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)

Wanneer is de premie relevant?

  • een woning/gebouw kopen
  • een woning/gebouw bouwen
  • een woning/gebouw verbouwen